VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – 2020

Přinášíme výsledky 2. kola přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie ve školním roce 2020/2021. Podle stanovených kritérií bude přijato na doplnění počtu žáků jedné třídy (30 žáků) z 2. kola celkem 5 uchazečů o studium. ZDE najdete výsledky přijímacího řízení – pořadí uchazečů, seznam přijatých uchazečů a také výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v 2. kole přijímacího řízení. Výsledky nejsou zveřejněny  jmenovitě, ale pod registračními čísly, které uchazeči obdrželi v minulých mailem nebo SMS (podle kontaktů, které uvedli na přihlášce). Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude vydáváno na sekretariátu školy (v budově gymnázia – Sokolovská 1638/1, Svitavy) takto: 25. 6. 2020 od 9:00 do 15:00, následně bude zasláno poštou (s doručenkou) nepřijatým uchazečům o studium. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nepředává a neposílá.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a), odst. 6 školského zákona: Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole podle odst. 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odst. 6 (do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí) právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání.