Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Dny otevřených dveří

Obchodní akademie bude organizovat dny otevřených dveří (pochopitelně v upravených hygienických podmínkách) – vždy od 14 do 17 hodin:

ve čtvrtek 26. 11. 2020

ve čtvrtek 10. 12. 2020

ve čtvrtek 14. 1. 2021 

Dozvíte se vše o škole, o studiu, o přijímačkách, ukážeme Vám všechny prostory, setkáte se s většinou učitelů.

 

ONLINE BURZA ŠKOL

Chcete se něco dozvědět o svitavské obchodní akademii? A víte, že i když jsou letos přehlídky (burzy) škol uzavřeny, je to možné přes počítač? Stačí mít přístup do TEAMS, ZOOM nebo MEET. Ve čtvrtek 15.10.2020 v 8:00 až 12:00 a v 18:00 až 21:00 proběhne historicky první on-line burza středních škol v České republice jako náhrada přehlídky škol v České Třebové. Každoročně se zde scházely stovky deváťáků z celého regionu, aby si vybrali, na které střední školy a učiliště po základce nastoupí. Klasické výstavy středních škol se shromažďováním velkého množství lidí jsou však v současné situaci neuskutečnitelné. Portál BurzaŠkol.Online přináší bezpečnou cestu on-line komunikace mezi deváťáky a středními školami pomocí technologií. Očekávají se tři až čtyři destíky vystavujících škol. 

Abyste si mohli popovídat s učiteli svitavské obchodky, stačí si na portálu https://burzaskol.online/vystava/41  vybrat svitavskou obchodní akademiie, přečíst si prezentaci školy a oboru a připojit se online od 8:00 do 12:00 nebo i večer od 18:00 do 21:00. Seznámíte se s paní zástupkyní Mgr. Monikou Peliškovou, která Vás školou "na dálku" provede a seznámí Vás s uplatněním absolventů i s pomínkami přijímacího řízení. Ideální akce pro žáky 9. tříd a jejich rodiče.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020 do oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie. Přihlášky se podávají do středy 24. června 2020.

V rámci 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku uvedeného oboru pro školní rok 2020/2021 nebudou uchazeči konat přijímací zkoušku. Žáci budou přijímáni jen na základě prospěchu na základní škole podle kritérií uvedených v příloze. Aby mohl být uchazeč o studium ve 2. kole ke studiu přijat, musí získat alespoň 5 bodů. Veškeré informace, vyhlášení 2. kola a kritéria jsou uvedena ZDE.

Přihláška ke stažení ve formátu PDF ZDE  nebo ve formátu XLSX ZDE. (vzor vyplnění přihlášky  – ZDE a vysvětlivky k vyplnění ZDE). S vyplněním přihlášky Vám pomůžeme. Uchazeči, kteří konali přijímačky na svitavské gymnázium nebo svitavskou obchodní akademii, nemusí vyplňovat přihlášku celou (viz informace ZDE). V přihlášce uchazeč vyplní jen údaje pro jednu školu, nevyplňuje kolonku "Termín školní přijímací zkoušky" (neboť se zkoušky nekonají). Lékařské potvrzení není potřebné.

Další informace podáme na tel. čísle 603511743 (tel. číslo je přístupné od 18. 6. 2020 denně (včetně víkendu).

 

Výsledky přijímacího řízení – 1. kolo

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a nejpozději 16. června zveřejní seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení na webových stránkách školy (web.oa.svitavy.cz) a na úřední desce školy (dveře do budovy školy). Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem (číslo – např. GYOA-pe/678/2020 - bylo všem přihlášeným uchazečům zasláno poštou). Žáci, kteří konali přijímačky na svitavské obchodní akademii najdou registrační číslo dole na pozvánce, pokud přijímačky žák konal na jiné škole, je registračním číslem číslo jednací uvedené na dopisu, který byl zaslán jako oznámení o zahájení správního řízení – nahoře vlevo, např. GYOA-pe/678/2020). Pokud se vše bude vyvíjet dobře, mohli bychom zveřejnit výsledky přijímacího řízení už v pondělí 15. 6. 2020 po 14. hodině, nejpozději 16. června dopoledne. Pořadí uchazečů je  ZDE, přijatí uchazeči jsou ZDE, výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě najdete ZDE. Výsledky byly zveřejněny 15. 6. 2020.

Přijato do oboru obchodní akademie bude maximálně 30 nejlepších účastníků přijímacího řízení (podle pořadí získaných bodů), ostatní budou takzvaně pod čarou a budou čekat na rozhodnutí těch, žáků, kteří sice přijatí byli, ale dají nakonec přednost studiu na jiné škole, kde budou také úspěšní. Prosíme rodiče těch žáků, kteří budou přijati ke studiu, aby nám co nejdříve sdělili, zda jejich dítě ke studiu na naší škole nastoupí. V případě, že dají přednost jiné škole, uvolní se tak co nejdříve pozice pro přijetí žáka, který skončí pod čarou. Vedení školy se bude snažit být s rodiči v kontaktu. V případě jakýchkoliv nejasností volejte okamžitě ředitelství školy: 724742584. Upozorňujeme zákonné zástupce přijatých uchazečů (ale i nepřijatých, kteří budou mít reálnou možnost být dodatečně přijati), že je po zveřejnění výsledků budeme telefonicky kontaktovat a ujasňovat si situaci. Budeme rádi, když budou volat sami na tel. 724742584.

V pondělí 15. 6. 2020 od 12:00 do 14:00 lze na sekretariátu obchodní akademie (T. G. Masaryka 47/20, Svitavy) nahlédnout do spisu, který v souvislosti s přijímacím řízením žáka veden (spis obsahuje například informaci o zahájení správního řízení, pozvánku k přijímací zkoušce apod., výsledky přijímacího řízení spis nebude neobsahovat).

Přečtěte si sdělení žákům - ZDE.

Přijatí uchazeči

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách školy se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená (přijatí uchazeči tedy v písemné podobě neobdrží rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.)

Pokud přijatý uchazeč má úmysl vzdělávat se na naší obchodní akademii, musí nejpozději do 5 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdat zápisový lístek. Termín pro odevzdání zápisových lístků je tedy 22. června 2020 (v případě zveřejnění výsledků 15. 6. 2020). Byli bychom rádi, kdyby nám zákonní zástupci tuto skutečnost potvrdili ještě dřív  telefonicky na čísle 724742584. Zápisový lístek může přijatý uchazeč uplatnit jen jednou. Podruhé lze uplatnit zápisový lístek jen ve škole, kde byl přijat na základě nového rozhodnutí. Neodevzdá-li přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce zápisový lístek v této lhůtě, zanikají účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na střední škole.

Pokud se uchazeč rozhodne na svitavskou obchodní akademii nenastoupit (byl zároveň přijat na jinou školu, kterou preferuje), prosíme o poskytnutí informace na telefonní číslo 724742584. Velmi to pomůže těm, kteří budou čekat na příležitost být přijati na základě tzv. vydání nového rozhodnutí na uvolněné místo.

Nepřijatí uchazeči

Vzhledem k legislativním změnám v letošním roce doporučujeme vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí přímo na sekretariátu školy (tentokrát v hlavní budově školy na gymnáziu – Sokolovská 1638/1, Svitavy), a to  16. 6. od 8:00 do 15:00 hodin. Výrazně to urychlí proces vydávání nových rozhodnutí o přijetí. Ihned lze podat žádost o vydání nového rozhodnutí (viz dále). Zaměstnanci školy pomohou se sepsáním této žádosti. Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně zasílána poštou do vlastních rukou zákonného zástupce uvedeného na přihlášce.

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o tzv. vydání nového rozhodnutí (podle ustanovení § 19 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, a podle ustanovení § 101 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Žádost o vydání nového rozhodnutí lze podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole. Vzor žádosti o vydání nového rozhodnutí najdete ZDE. Stačí ho vyplnit a předat škole.

Uvolněná místa se budou obsazovat podle pořadí v přijímacím řízení uchazečům, kteří si podali žádost o vydání nového rozhodnutí. Seznamy takto přijatých uchazečů budou zveřejňovány na webových stránkách školy a zároveň budou zákonní zástupci těchto uchazečů osloveni telefonicky.

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala.

Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči. Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví.

Vydaná nová rozhodnutí

Nepřijatí uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, měli možnost požádat o tzv. vydání nového rozhodnutí (podle ustanovení § 19 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, a podle ustanovení § 101 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Žádost o vydání nového rozhodnutí mohli podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole.

Ředitel školy obdržel od některých nepřijatých uchazečů tzv. žádost o vydání nového rozhodnutí. Vyhověl v předepsané lhůtě těm žádostem, kde bylo možno obsadit uvolněné místo. Řídil se při tom zásadně pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. V oboru obchodní akademie bylo vyhověno těmto žádostem (jména nejsou uvedena, uvádíme pouze registrační číslo, a to v daném pořadí): GYOA-pe/84/2020, GYOA-pe/38/2020, GYOA-pe/62/2020, GYOA-pe/53/2020, GYOA-pe/37/2020, GYOA-pe/77/2020, GYOA-pe/79/2020, GYOA-pe/56/2020, GYOA-pe/72/2020.

 

 

Informace pro přijímací řízení na obchodní akademii

Název oboru vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie (od 3. ročníku možnost profilace v oblasti: VEŘEJNÁ SPRÁVA nebo FINANČNÍ PORADENSTVÍ)

Do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 předpokládáme přijímat maximálně 2 třídy (po 30 žácích). 

Uchazeči budou konat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky, které připravuje Cermat (bližší informace ZDE.)

Hranice úspěšnosti přijetí uchazeče je stanovena pro všechny odborné školy v Pardubickém kraji  takto:

  • uchazeč musí dosáhnout minimálně 20 bodů v součtu bodového hodnocení testu z českého jazyka a testu z matematiky (tj. 20 bodů ze 100 možných)

Uchazeči o studium na naší škole musí:
a) vyplnit přihlášku ke studiu – přihlášku uchazeči obdrží na ZŠ (případně na našem webu), kde si nechají na konci 1. pololetí přihlášku se známkami potvrdit. Není nutné ji nechávat potvrzovat lékařem. Pokud se budete potřebovat poradit při vyplňování přihlášky, zavolejte do školy (tel. 603511743).

Přihláška ke studiu – ve formátu PDF  ZDE  nebo ve formátu XLSX  ZDE.

Vysvětlivky k vyplňování přihlášky –  ZDE nebo na stránkách Cermatu ZDE

b)  předat přihlášku

– předat ji osobně na sekretariát naší školy: na hlavní sekretariát školy (Gymnázium, Sokolovská 1638/1, Svitavy) nebo přímo na sekretariát obchodní akademie (T. G. Masaryka 47/20, Svitavy)

– nebo ji poslat poštou na adresu naší školy (Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, Sokolovská 1638/1, 56802 Svitavy) – nejpozději do  2. 3. 2020.

c)  očekávat pozvánku k přijímací zkoušce – ozvánku k přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 10 pracovních dní před termínem jednotné přijímací zkoušky. Pozvánky byly odeslány poštou (doručenka do vlastních rukou zákonného zástupce, který je uveden na přihlášce) 20. 5. 2020 a také elektronicky, pokud uchazeč nebo jeho zákonný zástupce uvedl na přihlášce ke studiu mailovou adresu.

d)  dorazit k přijímacím zkouškám – v termínu, který bude uveden na pozvánce – v pondělí 8. 6. 2020.  Náhradní termíny pro konání přijímacích zkoušek – 23. 6. 2020.

Přijímací zkoušky pro uchazeče o 4-leté studium oboru obchodní akademie se konají 8. 6. 2020. Přijímačky proběhnou v budově obchodní akademie (T. G. Masaryka 47/20, Svitavy). Rozpis zkoušek s termíny a časy najdete ZDE.  Všechny přihlášené zájemce zveme ke zkouškám, prosíme, aby se dostavili do budovy školy včas a dbali pokynů, které jsme zaslali a které budou v budově školy. Žádný doprovod žáků nesmí do budovy vstoupit. Nezapomeňte donést čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Pokud ho nepředložíte, nebudete moci do budovy školy vstoupit. Pokud by zákonný zástupce žáka měl zájem mezi oběma zkouškami (matematikou a českým jazykem) žáka převzít, musí zákonný zástupce tuto skutečnost předem škole nahlásit. V takovém případě učitel, který na žáky bude vykonávat dohled, přivede žáka ke vchodu do školy. Nezapomeňte se na další zkoušku včas vrátit. Žák, který spadá do vymezené rizikové skupiny, má právo přijít (po předchozím nahlášení škole) na písemnou zkoušku dříve než ostatní uchazeči a bude přednostně vpuštěn do budovy a usazen tak, aby byla v maximální míře zajištěna jeho ochrana zdraví, tedy co nejdále ode dveří a co nejblíže k oknu. Stejně tak by měl žák opustit místnost mezi posledními a maximálně tak omezit interakci s ostatními.

e) připravit si tzv. zápisový lístek - vydá ho ZŠ. Zápisový lístek se odevzdává nejpozději do 22. 6. 2020 (v případě zveřejnění výsledků 16. 6. 2020 se zápisové lístky odevzdávají nejpozději do 23. 6. 2020).

f) očekávat výsledky přijímacího řízení a být v kontaktu s naší školou !!! - viz výše

 

Pro vyplnění přihlášky potřebujete vědět:

Název školy: Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy

Adresa školy: Sokolovská 1638/1, 56802 Svitavy

Kód oboru: 63-41-M/02 Obchodní akademie

REDIZO školy: 600012786

IZO součásti školy: 000 087 556
Forma studia: denní
Délka studia: 4 roky
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Směrnice k přijímacímu řízení je ZDE – jde o směrnici pro všechny obory školy, tedy pro gymnázium i obchodní akademii. Obchodní akademie se týkají zejména informace na str. 6 až 8. 

Kritéria přijímacího řízení - jsou ZDE.

V dalších kolech se konají školní přijímací zkoušky (testy školy), případně se zkoušky nekonají.

Sledujte aktuální informace.

Možnost ubytování na domově mládeže SZdrŠ Svitavy
Stravování: oběd 26 Kč ve školní jídelně 5 minut od školy; na domově mládeže  snídaně 12 Kč, večeře 24 Kč
 

Kontakty:

PaedDr. Milan Báča (ředitel školy) – 603511743, info@oa.svitavy.cz

Mgr. Monika Pelíšková (zástupkyně ředitele školy), pe@oa.svitavy.cz