O škole

MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ VYBAVENÍ
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Svitavy, T. G. Masaryka 47 byla   od 1. ledna 1995 příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. K 1. 10. 2001 je škola delimitována a zřizovatelem se stává Pardubický kraj. Výuka žáků OA  (kapacita 310 žáků) i VOŠE (kapacita 140 žáků) probíhá v objektu na ulici T. G. Masaryka  47. V budově je kromě provozních místností 21 učeben, z toho 12 odborných. Dále žákům slouží studovna (žákovská knihovna), tělocvična, 2 posilovny, venkovní sportovní plocha pro streetball včetně  betonového stolu na stolní tenis, sportovní hřiště a bufet. Z odborných učeben to jsou 4 učebny výpočetní techniky s 65 počítači, 3 učebny určené pro výuku cizích jazyků a 2 učebny pro výuku společenskovědních předmětů. Dále jsou zde specializované učebny  pro ekonomické předměty,  pro hospodářský zeměpis a přírodovědné předměty. Většina odborných učeben je vybavena dataprojektory a interaktivními tabulemi. V odpoledních hodinách mohou žáci k samostudiu a nácviku využívat volně přístupnou učebnu výpočetní techniky a písemné a elektronické komunikce. Dále mají žáci k dispozici volně přístupné zařízení na tisk a kopírování. Zázemí pro pedagogické pracovníky tvoří 9 kabinetů, všechny jsou vybaveny počítači, které jsou součástí počítačové sítě školy.
 
CHARAKTERISTIKA SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY
Spolupráce se sociálními partnery je nedílnou součástí chodu školy. Zástupci sociálních partnerů se podíleli na tvorbě ŠVP a jeho ověřování a pravidelnými konzultacemi se podílejí na jeho inovaci. Mezi hlavní sociální partnery patří především firmy a instituce, ve kterých pracují absolventi školy, a dále zástupce hospodářské komory, Úřadu práce Svitavy, Městského úřadu Svitavy a dalších institucí. Ti všichni pomáhají vytvořit podmínky pro co nejlepší naplnění hlavních vzdělávacích cílů zejména tím, že zprostředkovávají nejnovější praktické informace a zkušenosti jak pro učitele, tak přímo pro žáky, zúčastňují se významných akcí školy, jsou přítomni u maturitních zkoušek, umožňují tematické exkurze pro jednotlivé předměty.
Sociální partneři  pomáhají při vyhledávání pracovišť, kde je realizována praxe žáků v rozsahu stanoveném školou. Tato praxe je  zaměřena především tak, aby žáci využili konkrétních studijních poznatků v reálném prostředí.