Vzdělávací program

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
 
Nezbytné podmínky pro přijetí ke vzdělávání
Přijímání ke studiu je v souladu s §59 a § 60 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a s vyhláškou č. 671/2004 Sb. v platném znění. Podmínkou je splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky, pokud tento zákon nestanoví jinak. Uchazeči musí při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů. Zdravotní způsobilost uchazeče není požadována. O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel školy na základě stanovených kriterií, která jsou každoročně zveřejněna ve směrnici ředitele.
 
Profil absolventa
Škola připravuje absolventy schopné zastávat odborné a řídící funkce především v malých a středních podnicích a organizacích výrobní i nevýrobní sféry, samostatně podnikat ve zvoleném oboru a pružně reagovat na potřeby praxe. Vzhledem k získaným znalostem lze předpokládat uplatnění absolventů v ekonomickém úseku a managementu různých typů společností, v peněžních ústavech, v rozpočtových a příspěvkových or
 
Celkové pojetí vzdělávání v daném programu
Záměrem vzdělávání v oboru obchodní akademie je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák v přiměřené míře naplnil čtyři základní cíle vzdělávání, tj. učit se poznávat, učit se pracovat a jednat, učit se být a učit se žít společně. Metody výuky, které naplňují základní cíle, jsou různorodé. Převažují metody aktivizující, kterými je žák nucen při získávání vědomostí a dovedností vyvinout vlastní úsilí. Metody pasivní, kdy žák pouze přejímá hotové poznatky, jsou chápány jako doplňkové.
Velký důraz je v průběhu celého studia věnován jazykovému vzdělávání. Po celé čtyři roky žáci rozvíjejí své kompetence v oblasti mateřského jazyka a dvou jazyků cizích. To vytváří dostatečný prostor pro zvládnutí cizího jazyka, resp. cizích jazyků na úrovni odpovídající požadavkům maturitní zkoušky, či přijímacích zkoušek na vysoké školy.
Vzdělávání je v průběhu studia podporováno prostředky informačních a komunikačních technologií. Kromě výuky předmětů informační technologie a písemná a elektronická komunikace, jejichž náplň s počítači bezprostředně souvisí, je řada dalších předmětů s prací na počítačích spojena, např. cvičná kancelář a účetnictví. Dále je řada předmětů podporována různými multimediálními programy nebo prací na internetu. Zde jde především o výuku cizích jazyků, hospodářského zeměpisu, ekonomiky a dalších. Cílem výuky v těchto předmětech je mimo jiné prohloubit dovednost pracovat s počítači, vyhledávat, třídit a zpracovávat informace z moderních zdrojů.
Velký význam pro rozvoj žáků mají předměty, ve kterých se prakticky procvičují teoretické poznatky získané v průběhu studia. Jedná se především o předmět cvičná kancelář.
Školní vzdělávací program vytváří velký časový prostor pro matematické vzdělávání. Hodinové dotace matematiky s možností výběru ve třetím a čtvrtém ročníku umožní žákům úspěšné složení maturity i přijímacích zkoušek do terciárního vzdělávání.
Výchova k občanským a klíčovým kompetencím je realizována ve výuce jednotlivých předmětů tak, aby byla v souladu s obsahem vzdělávání a na žáky působila přirozeně, odstupňovaně podle jejich věku a navazovala na předchozí stupeň rozvoje.
Podobným způsobem jsou začleněna i průřezová témata, která se vážou k obsahu jednotlivých předmětů a přirozeným způsobem ho rozvíjejí. Metody a postupy výuky se vyvíjejí v závislosti na úrovni žáků, zkušenostech pedagogů, nových poznatcích pedagogické vědy a reakci sociálních partnerů. Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami zajišťují ve spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou a výchovným poradcem pedagogové v rámci svého odborného vzdělání. Jde převážně o žáky se specifickými vývojovými poruchami učení, pro které jsou upraveny vyučovací metody a metody prověřování. Žáci s tělesným postižením nebo znevýhodněním jsou vzděláváni stejně jako ostatní žáci, jen v oblasti tělesné výchovy se přihlíží ke stanovisku odborného lékaře.
V každém případě je uplatňován individuální přístup k žákům, který respektuje jejich individuální vlohy a potřeby a snaží se o jejich rozvoj.
 
Organizace výuky
Výuka je realizována v rámci systému vyučovacích hodin. Vyučovací předměty obsahující větší míru konkrétních praktických poznatků, které je třeba soustavně procvičovat a upevňovat, jsou vyučovány v rozdělených třídách s nejvíce 17 žáky ve skupině. Výuka je umístěna zpravidla do odborných učeben, vybavených potřebnou technikou. Kromě toho jsou do vyučování začleněny další organizační formy. V rámci tělesné výchovy a výchovy ke zdraví jsou to především lyžařský výcvikový kurz pro žáky prvního ročníku, sportovně turistický kurz pro žáky druhého ročníku a v každém školním roce sportovní dny, ve kterých soutěží družstva jednotlivých tříd a jednotlivci mezi sebou v různých sportovních disciplínách.  Pro zvýšení motivace k učení se cizím jazykům jsou pravidelně organizovány konverzační soutěže v angličtině a němčině, znalosti mateřského jazyka mohou žáci prokázat v soutěži Olympiáda v českém jazyce. Měřit své znalosti mohou i v matematice, a to v Celostátní matematické soutěži odborných škol, v mezinárodní matematické soutěži Klokan a v soutěži Matematická olympiáda.
Výuka je v průběhu studia doplněna systémem exkurzí, výletů a dalších aktivit, které doplňují běžnou výuku o praktické činnosti, zprostředkovávají poznávání reality a odborné i umělecké zážitky žáků, což vede k lepšímu naplnění vzdělávacích cílů.
Praktická výuka je realizována především v předmětech cvičná kancelář a základy přírodních věd formou praktických činností ve fiktivní firmě a laboratorními cvičeními.
Ve třetím a čtvrtém ročníku absolvují žáci souvislou praxi v nějakém podniku či instituci, která je zakončena závěrečnou zprávou.
V oblasti estetické výchovy je to systém poznávacích exkurzí do kulturně významných míst České republiky, zejména do Prahy. Exkurze jsou zaměřeny na poznávání architektonicky, kulturně a historicky významných památek a jsou organizovány systematicky podle ročníků. V oblasti výuky cizích jazyků jsou organizovány pravidelné výukové a poznávací zájezdy do Anglie a Francie, případně německy mluvících zemí. V oblasti ekonomického vzdělávání se jedná o exkurze do peněžních ústavů a místních firem, které žákům umožní lépe poznat systém řízení a financování.
Metodické přístupy k výuce v jednotlivých třídách a ročnících jsou průběžně vyhodnocovány  a přizpůsobovány konkrétním cílům vzdělávání a úrovni žáků.
 
Způsob rozvoje klícových kompetencí
Školní vzdělavaci program je orientován na rozvoj klíčovych kompetencí, které jsou široce přenositelné a umožnují studentům operativně reagovat na vývoj nových technologií, címž vzroste možnost jejich uplatnění na trhu práce. Jde v první řadě o kompetence ke komunikaci, k učeni, k práci a spolupráci s ostatními lidmi, k řešení pracovních i mimopracovních problémů, práci s informacemi a prostředky informačních a komunikačních technologií.
Tým pedagogů naší školy zvolil společnou strategii na postupech, metodách a formách práce a dalšich aktivitách, které povedou k rozvoji klíčových kompetencí žáků  na úrovni celé školy, což se odráží v koncepci jednotlivych učebních osnov předmětů. Nezbytnou podmínkou pro rozvíjení klíčových kompetencí ve škole je zejména aplikace vhodných metod a forem práce, jejich plán je též rozpracován v jednotlivych učebních osnovách předmětů.
K rozvoji klíčových kompetencí bude efektivně přispívat i zavedení projektového vyučování ve 3. a 4. ročniku v rámci projektů z operačního programu Vzělávání pro  konkurenceschopnost.