Projekty EU

Projekty financované z prostředků OP VK a OP VVV

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století


Projekt spolufinancován Evropskou unií
Název projektu: Zlepšení kvality vzdělávání žáků a studentů na OA a VOŠ ekonomické Svitavy
Reg. č. : CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/00006357
Výše podpory: 747 250 Kč
Datum zahájení projektu: 01. 09. 2017
Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 08. 2019
Předpokládaná doba trvání: 24 měsíců
Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj následujících témat:
 • osobnostně sociální a profesní rozvoj a spolupráce pedagogů SŠ a VOŠ.
Co je cílem projektu?
Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání, profesní rozvoj a spolupráce pedagogů.
 
Vybrané aktivity:
Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
Cílem této aktivity je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol v uvedených oblastech podpory a poskytovat podporu žákům s potřebou podpůrných opatření. Vzájemná spolupráce se týká těchto oblastí: cizí jazyky, výchova k podnikavosti.
Tandemová výuka na SŠ a VOŠ
Cílem této aktivity je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků a budoucích pedagogů v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků a studentů.
Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ a VOŠ)
Cílem je podpořit pedagogy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků a studentů, a to prostřednictvím stáží u možných budoucích zaměstnavatelů.
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ
Cílem je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat v následujících oblastech: čtenářská gramotnost, cizí jazyky, inkluze, projektová výuka, osobnostně sociální rozvoj a polytechnické.

Rozvoj jazykových kompetencí na OA Svitavy

V rámci výzvy č. 56 jsme si vybrali dvě šablony klíčových aktivit a podali projekt nazvaný „Rozvoj jazykových kompetencí na OA Svitavy“. Jedná se o tyto šablony:

 1. čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti,
 2. zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

V 1. šabloně mají vyučující českého jazyka za úkol zavést Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura ve dvou třídách naší školy jako jeden z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. Současně budou zajištěny materiální podmínky pro realizaci čtenářských dílen nákupem sad knih v papírové podobě. Rozpočet na dvě Čtenářské dílny je 113.512,- Kč.

Ve 2. šabloně uskutečníme celkem 6 zahraničních jazykově-vzdělávacích pobytů pro žáky. Pět pobytů pro 50 žáků realizujeme do Londýna a jeden pro 10 žáků do Berlína. Žáci během pobytu absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa. Rozpočet této šablony činí 830.580,- Kč.


INTERES – Informační technologie realizované spolupracílkjklajhhno 

 V rámci výzvy č. 51 „Tablety do škol“ realizujeme společně s MU Brno projekt nazvaný „INTERES – Informační technologie realizované spoluprací“. Do projektu je kromě naší školy partnersky zapojeno dalších 34 škol. Krajově je náš projekt lokalizován do Pardubického kraje, Jihomoravského kraje, na Vysočinu a do Zlínského kraje. Rozpočet projektu je více než 23 milionů korun. Učitelé včetně managementu budou proškoleni v práci s dotykovými zařízeními, které v rámci projektu také nakoupíme.

Projekt INTERES – 1. seminář, 05.02.2015

Učíme se celý život 
V rámci výzvy č. 50 uzavřela naše škola smlouvu o partnerství bez finančního příspěvku se společností ARS rozvojová agentura, s.r.o., Olomouc. Společně se společností ARS, OA Olomouc a OA Šumperk realizujeme projekt „Učíme se celý život“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt reaguje na potřebu zvýšení kvality odborných a obecných kompetencí obyvatel v obcích do 2 tisíc obyvatel v zájmových regionech: Šumpersko, Bruntálsko, Olomoucko a Svitavsko. Podstatou projektu je proškolení místních obyvatel ve vybraných lokalitách v základních dovednostech, které jsou nezbytné v běžném životě a které současně i zvyšují jejich uplatnitelnost na trhu práce (právní, finanční, počítačové, spotřebitelské, základy podnikání). Projekt bude realizován se spolupracujícími subjekty, základními školami, místními akčními skupinami a obcemi v zájmových regionech.

EU peníze středním školám
Výsledkem EU peníze středním školám je v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.    
Podporou osmi vytipovaných témat a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení situace v těchto oblastech:
 • čtenářská a informační gramotnost
 • cizí jazyky
 • využívání ICT
 • matematika
 • odborné kompetence
 • finanční gramotnost
 • inkluzívní vzdělávání
 • mentoring
Na základě projektového záměru byl vytvořen Projekt OA Svitavy jehož cílem je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení kvality stavu počátečního vzdělávání na naší škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.
Výstupem jsou 3 sady vzdělávacích materiálů pro tři tematické oblasti. V každé sadě musí být vytvořeno minimálně 20 DUM (digitální učební materiál), které jsou následně pilotně ověřeny v rámci běžné výuky a zveřejněny na veřejně dostupném místě. Pedagogové tedy celkem vytvoří 360digitálních učebních materiálů a škola v rámci projektu získá také prostředky na nákup nových ICT technologií. Celková částka na realizaci projektu činí 884.844,- Kč. 
V průběhu realizace Projektu OA Svitavy jsme vytvořili několik sad digitálních učebních materiálů do oblastí a okruhů dle našeho ŠVP. Pokud máte o vytvořené materiály zájem, napište si o ně na adresu akademie@oa.svitavy.cz.

Active Citizens – komunitní vzdělávání pro střední školy

 

 

 

 

 

 

Jedná se projekt, který společně realizují British Council a organizace Člověk v tísni (program Varianty).
Active Citizens je tříletý projekt, jehož cílem je vzdělávání učitelů a studentů v komunitní oblasti a dlouhodobý rozvoj škol jakožto center komunitního života. Projekt běží od ledna 2012 do prosince 2014.
Během projektu učitelé  a studenti získají schopnosti analyzovat situaci v dané komunitě, identifikovat její potřeby a přispět k řešení vybraného problému. Vzniknou žákovské projekty, které budou konkrétním způsobem přispívat ke zlepšení života v místní komunitě. V rámci jejich realizace dojde k navázání spolupráce mezi školou a dalšími aktéry komunitního života (např. státní správou, soukromými subjekty, neziskovými organizacemi). Projekt usiluje o nastolení důvěry a spolupráce mezi školou a ostatními partnery, které přetrvají i po jeho skončení.  
Projekt také umožní výměnu zkušeností mezi zástupci 30 zapojených škol, státní správy a experty komunitního vzdělávání ve Velké Británii, formou několika celorepublikových setkání a jedné studijní cesty do Anglie.
Z projektu zároveň vzejdou kvalitní metodické materiály pro komunitní vzdělávání včetně ukázek dobré praxe spolupráce mezi školou a partnery, které budou následně přístupné všem středním školám.
Odkaz na stránky projektu: http://www.activecitizens.cz/

EKONOM – Nové formy výuky ekonomických odborných předmětů
Předkládaný projekt EKONOM společně předkládá 8 středních odborných škol, na kterých probíhá výuka studijního oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie. Postupnou realizací pěti klíčových aktivit dojde u všech zapojených středních škol k zásadní změně při výuce odborných ekonomických předmětů zavedením nového způsobu výuky – efektivní metodou projektového vyučování (projektové výuky). Do projektu je zapojena Vysoká škola logistiky v Přerově – jako partner s finančním podílem. Tento partner bude společně s žadatelem řídit celý projekt, zajišťovat metodické a odborné řízení celého projektu. Projektová výuka patří v současné době k jedné z nejvíce rostoucích oblastí výukových metod vůbec. Dovoluje nejen aktivně zapojit studenta do práce a umožnit nacvičení týmové spolupráce, ale uplatnit ve větším rozsahu mezipředmětové vazby. Mottem celého projektu je naučit studenty pochopit, že se učí pro sebe. Projekt bude realizován v průběhu 34 měsíců.
Společný web: www.projektekonom.cz   

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách evropského referenčního rámce pro jazyky
Jedná se o projekt, který realizuje Masarykova Obchodní akademie Jičín v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt je realizován ve spolupráci s 26 partnerskými středními školami České republiky.
Odkaz na stránky projektu: http://www.jazykyinteraktivne.cz/