OZNÁMENÍ – doplňovací volby do školských rad – 2. kolo

 O Z N Á M E N Í

 

Předseda volební komise vyhlašuje termín 2. kola doplňovacích voleb do školské rady při

 1. Obchodní akademii, která je součástí Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické, Svitavy, T. G. Masaryka 47 z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků,
 2. Vyšší odborné škole ekonomické, která je součástí Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické, Svitavy, T. G. Masaryka 47 z řad zletilých studentů. 
Termín: čtvrtek 19. června 2014
Čas: 15:00
Místo: budova Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické, Svitavy, T. G. Masaryka 47, učebna U2

Povinnost zřídit školskou radu vyplývá z § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

V případě zániku mandátu některého z členů školské rady způsobem uvedeným ve volebním řádu školské rady, č.j. KrÚ 14454/2005/OŠMS nastupuje na uvolněné místo náhradník, který je první v pořadí. Není-li náhradníků, vyhlásí ředitel školy na uvolněné místo doplňovací volby.                                                    

Volební komise:

 • Mgr. Jindřich Novotný, předseda komise
 • Ing. Petra Kopečná
 • RNDr. Mariana Švejcarová 

Příprava voleb

 • Navrhovat kandidáty mohou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti (dále jen oprávnění voliči) do 16.06.2014. Návrhy zašlou písemně na adresu školy nebo je osobně předají předsedovi komise. Po uplynutí této lhůty sestaví komise seznam kandidátů. Předseda komise vyzve navržené kandidáty, aby mu nejpozději do dne zveřejnění seznamů kandidátů předložili písemný souhlas s kandidaturou. Kandidát, který tak neučiní nebude na seznam kandidátů zapsán. Seznamy kandidátů zveřejní komise 18.06.2014 na veřejně přístupném místě ve škole.             

Volba členů školské rady

 • Oprávnění voliči po příchodu do místa konání voleb prokáží svou totožnost občanským průkazem. Po prokázání totožnosti obdrží hlasovací lístek.
 • Na hlasovací lístek napíší oprávnění voliči jméno a příjmení kandidáta vybraného z příslušného seznamu.
 • Členy školské rady volí oprávnění voliči tajným hlasováním, tj. vhozením hlasovacího lístku s razítkem školy do příslušné volební urny.
 • Hlasovací lístek, který je prázdný, nebo na kterém je uvedeno více než jedno jméno, je neplatný.
 • Na základě výsledků voleb sestaví komise pořadí kandidátů zvolených za členy školské rady.
 • Za zvolené členy školské rady jsou považováni ti kandidáti, kteří získali při volbě nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Losování provádí předseda komise.
 • Kandidáti, kteří ve volbě neuspěli, se považují za náhradníky pro případ skončení mandátu zvoleného člena školské rady. Pořadí náhradníků stanoví komise podle počtu nejvýše získaných hlasů.
 • Výsledky voleb zveřejní předseda volební komise na veřejně přístupném místě ve škole nejpozději do 7 dnů od konání voleb. 

Ve Svitavách dne 12. června 2014 

Mgr. Jindřich Novotný, předseda volební komise