Volby do školské rady školy

Čtvrtek 14.12.2017

O Z N Á M E N Í

Ředitel Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické, Svitavy, T. G. Masaryka 47 vyhlašuje termín voleb členů školské rady při Obchodní akademii a Vyšší odborné škole ekonomické, Svitavy, T. G. Masaryka 47 z řad
  • zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů,
  • pedagogických pracovníků.
 
Termín:     čtvrtek 14. prosince 2017
Čas:          15:00
Místo:       budova Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické,
                Svitavy, T. G. Masaryka 47, učebna U2
 
Povinnost zřídit školskou radu vyplývá z § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
                                                    
Volební komise:
Mgr. Jana Strnišťová, předseda komise
Ing. Jaroslava Tmejová
Lenka Fricová
 
Příprava voleb
1. Komise připraví seznam voličů, zajistí hlasovací lístky a volební urny a přijímá návrhy kandidátů na členy školské rady.
2. Navrhovat kandidáty mohou zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti (dále jen oprávnění voliči) a pedagogičtí pracovníci dané školy (dále jen pedagogové) do dvou týdnů ode dne oznámení termínu voleb. Návrhy zašlou písemně na adresu školy nebo je osobně předají předsedovi komise. Po uplynutí této lhůty sestaví komise seznam kandidátů zvlášť pro oprávněné voliče a zvlášť pro pedagogy. Předseda komise vyzve navržené kandidáty, aby mu nejpozději do dne zveřejnění seznamů kandidátů předložili písemný souhlas s kandidaturou. Kandidát, který tak neučiní, nebude na seznam kandidátů zapsán. Seznamy kandidátů zveřejní komise nejméně 7 dní před termínem konání voleb na veřejně přístupném místě ve škole.
3. Volby probíhají zvlášť u oprávněných voličů a zvlášť u pedagogů.
 
Volby členů školské rady
1. Oprávnění voliči po příchodu do místa konání voleb prokáží svou totožnost občanským průkazem. Po prokázání totožnosti obdrží hlasovací lístek.
2. Na hlasovací lístek napíší oprávnění voliči a pedagogové jméno a příjmení kandidáta vybraného z příslušného seznamu.
3. Členy školské rady volí oprávnění voliči a pedagogové tajným hlasováním, tj. vhozením hlasovacího lístku s razítkem školy do příslušné volební urny.
4. Hlasovací lístek, který je prázdný, nebo na kterém je uvedeno více než jedno jméno, je neplatný.
5. Na základě výsledků voleb sestaví komise pořadí kandidátů zvolených za členy školské rady.
6. Za zvolené členy školské rady jsou považováni ti kandidáti, kteří získali při volbě nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Losování provádí předseda komise.
7. Kandidáti, kteří ve volbě neuspěli, se považují za náhradníky pro případ skončení mandátu zvoleného člena školské rady. Pořadí náhradníků stanoví komise podle počtu nejvýše získaných hlasů.
8. Nedojde-li ke zvolení stanoveného počtu členů školské rady v prvním kole voleb, vyhlásí předseda komise kolo druhé, které se musí uskutečnit nejpozději do 14 dnů od vyhlášení výsledků prvního kola. Na kolo druhé se nevztahují lhůty uvedené v tomto dokumentu, ostatní ustanovení se použijí přiměřeně.
9. Pokud nejsou zvoleni členové školské rady ani v kole druhém, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel.
10. Výsledky voleb zveřejní předseda volební komise na veřejně přístupném místě ve škole nejpozději do 7 dnů od konání voleb.  
 

Svitavy 10. listopadu 2017

Mgr. Libor Pavlík, ředitel