Přijímací řízení – aktualita 2 – informovaný souhlas s navrženými úpravami podmínek přijímacího řízení

Aktualita OA

Následující informace se týká uchazečů s navrženými úpravami podmínek přijímacího řízení.

Součástí Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. je informovaný souhlas zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče s navrženými úpravami podmínek přijímacího řízení. Bez udělení informovaného souhlasu není ředitel střední školy oprávněn k poskytnutí navržených uzpůsobení. Informovaný souhlas se uděluje v ŠPZ kromě těchto vyhláškou č. 353/2016 Sb. specifikovaných případů:

a) z doporučení ŠPZ vyplývá možnost využít počítač,

b) z doporučení ŠPZ vyplývá možnost využít služeb podporující osoby,

c) z doporučení ŠPZ vyplývá možnost využít kompenzační pomůcku, která je ve vlastnictví základní školy, jíž je uchazeč žákem.

Ve výše uvedených případech je povinností zletilého uchazeče nebo jeho zákonného zástupce udělit informovaný souhlas ve střední škole, kam se uchazeč hlásí, a to nejpozději 10 dní před konáním přijímací zkoušky. Informovaný souhlas bude udělen po projednání s ředitelem střední školy, kam se uchazeč hlásí, v případě bodu c) i základní školy, jež vlastní uvedenou kompenzační pomůcku. MŠMT doporučuje, aby k podpisu bylo připojeno i označení místa podpisu (v ŠPZ nebo ve střední škole), aby nedošlo k pochybnostem, kde byl informovaný souhlas udělen.