Volitelné předměty ve 4. ročníku – žák volí jeden seminář

Občanský a společenskovědní seminář. Seminář navazuje na předmět Občanský a společenskovědní základ. Je určen primárně pro žáky, kteří se zajímají o společenské vědy, jazyky a kteří chtějí po maturitě dále pokračovat ve studiu humanitních (neekonomických) oborů. Seminář se soustředí na oblast filosofie a etiky, zároveň rozvíjí již získané poznatky nejen z předmětu Občanský a společenskovědní základ. Témata: úvod do filosofie, antická filosofie a etika, středověká filosofie a etika, novověk a humanismus, francouzské osvícenství, I. Kant a německá klasická filosofie, směry druhé poloviny 19. století a jejich dopad ve 20. století, etika, další pohledy na realitu a existenci.

Matematický seminář. Seminář obsahuje opakování učiva tak, jak jsou postaveny tematické celky pro státní maturitu z MAT. Žáci píší během roku originální maturitní testy. Seminář je vhodný pro studium na VŠ, kde je matematika nutná, např. ekonomické obory. Témata: číselné obory, algebraické výrazy, rovnice a nerovnice, funkce, posloupnosti a finanční matematika, planimetrie, stereometrie, analytická geometrie, kombinatorika, pravděpodobnost a statistika.