Výsledky 1. kola přijímaček

Výsledky přijímaček -OA

Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny v pondělí 29. 4. 2019 po 12. hodině, a to zde na webových stránkách obchodní akademie (viz níže) a na dveřích u vchodu do budovy obchodní akademie. Výsledky jednotlivých žáků budou zveřejněny pod registračními čísly, které žáci obdrželi v pozvánce k testování (příklad reg. čísla – GYOA-pe/289/2019). Přijato bude maximálně 30 nejlepších účastníků přijímacího řízení (podle pořadí získaných bodů), ostatní budou takzvaně pod čarou a budou čekat na rozhodnutí těch, žáků, kteří sice přijatí byli, ale dají nakonec přednost studiu na jiné škole, kde budou také úspěšní. Prosíme rodiče těch žáků, kteří budou přijati ke studiu, aby nám co nejdříve sdělili, zda jejich dítě ke studiu na naší škole nastoupí. V případě, že dají přednost jiné škole, uvolní se tak co nejdříve pozice pro přijetí žáka, který skončí pod čarou – šanci na přijetí tak má i uchazeč na 45. místě výsledkové listiny (je to dáno tím, že žáci si podávali přihlášky na dvě školy). Jakmile zveřejníme výsledky přijímacího řízení, budeme se snažit být v kontaktu s rodiči přijatých žáků, ale také těch žáků, kteří přijati přímo nebudou, ale bude jim nabídnuto přijetí ke studiu ve chvíli, kdy se uvolní místo (někteří přijatí totiž dají přednost jiné škole a naše škola se bude snažit okamžitě uvolněné místo zaplnit dalším žákem, který byl sice "nepřijat", ale bude dalším v pořadí).

Pořadí uchazečů je ZDE.

Přijatí uchazeči jsou ZDE.

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě najdete ZDE.

Písemné rozhodnutí o nepřijetí (případně i o přijetí) bude vydáváno na sekretariátu školy (budova gymnázia, Sokolovská 1638/1, Svitavy) dne 29. 4. 2019 (po zveřejnění výsledků, tedy po 12. hodině do 15:00), v následující pracovní dny od 30. 4. do 3. 5. 2019 mezi 7:30 a 15:00 hodin, po předchozí domluvě i v jiné době (tel. 461535090). Následně bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí poštou pouze nepřijatým uchazečům o studium.

Dne 28. dubna 2019 budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Zákonný zástupce uvedený na přihlášce ke studiu se může následující pracovní den (29. 4. 2019) v době od 8.00 do 11.00  dostavit na sekretariát školy (budova gymnázia, Sokolovská 1638/1) a může nahlédnout do spisu a seznámit se s podklady, na základě kterých bude učiněno rozhodnutí (spis obsahuje např. o přihlášku ke studiu, pozvánku k přijímací zkoušce atd.).

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a), odst. 6 školského zákona: „Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy" a §60a odst. 7: "Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.“

Pokud by se někteří zákonní zástupci žáků rozhodovali o možnosti odvolat se proti rozhodnutí o nepřijetí, doporučujeme kontaktovat ředitelství školy (tel. 603511743) a domluvit správný postup.