Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Přinášíme výsledky 2. kola přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie ve školním roce 2019/2020. Podle kritérií (ZDE) budou přijati na doplnění počtu žáků jedné třídy 2 uchazeči. ZDE najdete výsledky přijímacího řízení – pořadí uchazečů, seznam přijatých uchazečů a také výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v 2. kole přijímacího řízení. Výsledky nejsou zveřejněny  jmenovitě, ale pod registračními čísly, které uchazeči obdrželi. Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude vydáváno na sekretariátu školy (v budově obchodní akademie – T. G. Masaryka 47, Svitavy) takto: 20. 5. 2019 od 9:30 do 12:00 a 21. 5. 2019 od 7:30 do 12:00, následně bude zasláno poštou pouze nepřijatým uchazečům o studium. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole podle odst. 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odst. 6 (do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí) právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání.