Podat přihlášku na VOŠE můžete do 14. října 2016

Pátek 14.10.2016

Přihlášku na Vyšší odbornou školu ekonomickou ve Svitavách mohou uchazeči podat průběžně do 14. října 2016.

Bez přijímacích zkoušek. 

Náš ekonomický tým 1. a 3. v kraji

eko_tym

Úterý 27.09.2016

V úterý 27. září 2016 na OA v Chocni proběhlo krajské kolo soutěže Ekonomický tým 2016, letos pod záštitou Pardubického kraje. Tato soutěž prověřuje studenty nejen po stránce vědomostní, ale i v prezentačních dovednostech.
Znalostní test obsahoval problematiku účetnictví, ekonomiky, daní, financí, práva i informatiky, v prezentacích pak studenti museli obhájit své názory a postoje, tentokrát na téma "Kam kráčíš EU?".
 
V konkurenci 9 týmů ze 4 obchodních akademií zvítězil tým ze Svitav, ve složení Jaroslav Hanák, Ivana Kučerová a Pavla Polášková. Třetí příčku obsadili také naši studenti ve složení Václav Hnát, Tereza Šilcová a Barbora Štiková.
Vítězům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů na celostátním finále v Opavě!

Slavnostní otevření školního hřiště

Sobota 17.09.2016

Podzimní termín maturit a absolutoria

Pondělí 05.09.2016

Praktická maturitní zkouška: 06. – 07.09.2019

Ústní maturitní zkouška: 15.09.2016

Absolurorium: 22.09.2016

Rekonstrukce školního hřiště

DSC_0003

Pátek 26.08.2016

O prázdninách proběhla celková rekonstrukce školního hřiště. Původní povrchy (asfalt a šotolina) byly pokryty umělým povrchem Stilmat. V krásném areálu vznikla dvě sportoviště na volejbal, nohejbal, badminton, tenis, kopanou, házenou apod. Samozřejmě bude hřiště přístupné i veřejnosti. Náklady na  rekonstrukci byly cca 1 mil. korun. Akci finančně zaštítil Pardubický kraj.

Slavnostní otevření areálu proběhne v sobotu 17. září 2016 od 10:00. Součástí bude nohejbalový turnaj trojic.

 

Výuka na VOŠE

Pondělí 05.09.2016

Výuka na Vyšší odborné škole ekonomické ve Svitavách začíná 5. září 2016.

Státní zkoušky z grafických disciplín

Středa 02.03.2016

Na zkoušky se můžete přihlásit prostřednictvím naší školy (minimální počet uchazečů je 8).  Škola své uchazeče přihlásí vyplněním hromadné přihlášky ke státním zkouškám a jejím odesláním elektronicky a současně písemně (poštou) na adresu Národního ústavu pro vzdělávání. Termín si navrhuje škola sama. Škola může také zažádat o přezkoušení svých žáků v učebně Národního ústavu pro vzdělávání o kapacitě 16 míst ovšem mimo termíny pro individuální zájemce. Ke zkoušce jsou k dispozici počítače (Office 2003 i 2007), uchazeč si může přinést vlastní klávesnici.

První zkoušky proběhnou na naší škole dle zájmu v říjnu 2016.

Poplatky platné pro rok 2016 se platí těsně před zahájením zkoušky.

Zkouška z psaní na klávesnici základní
Zkouška z psaní na klávesnici se zvýšenou rychlostí
Zkouška z psaní na klávesnici mistrovské
Zkouška z těsnopisu základní
Zkouška z těsnopisu zvýšenou rychlostí
Zkouška ze stenopistiky
Zkouška z komorního těsnopisu
Zkouška ze zpracování textu na počítači
600 Kč
650 Kč
750 Kč
600 Kč
650 Kč
650 Kč
750 Kč
700 Kč

O dalších podmínkách konání státních zkoušek na naší škole vás budeme průběžně informovat.

Podrobné a další informace naleznete – zde.

Zápis ke studiu na VOŠE

Pondělí 29.08.2016

V pondělí 29. srpna 2016 se v budově školy koná zápis studentů ke studiu na Vyšší odborné škole ekonomické ve Svitavách pro školní rok 2016/2017:

1. ročník – 09:00

2. ročník – 10:00

3. ročník – 11:00

Kurzy německého jazyka pro veřejnost

Pondělí 18.07.2016

Kurzy německého jazyka pro veřejnost

na OA a VOŠE SVITAVY

Ve školním roce 2016/2017 nabízíme následující kurzy německého jazyka:

Nabídka 1:           
Začátečníci A1.1 – (gramatika + konverzace)
40 hodin, učebnice Menschen, Hueber Verlag
 
Možnost pokračovat v kurzu:
Začátečníci A1.2 – (gramatika + konverzace)
40 hodin, učebnice Menschen, Hueber Verlag
dosažená úroveň – A1 SERR
 
Nabídka 2:
Pokročilejší začátečníci A2.1 (gramatika + konverzace)
40 hodin, učebnice Menschen, Hueber Verlag
 
Možnost pokračovat v kurzu:
Pokročilejší začátečníci A2.2 (gramatika + konverzace)
40 hodin, učebnice Menschen, Hueber Verlag
dosažená úroveň – A2 SERR
Výuka bude probíhat v prostorách Obchodní akademie Svitavy:
–   vždy jedenkrát 2 hodiny týdně (1 hodina = 45 minut)
 • NABÍDKA 1 v ÚTERÝ od 15.30 do 17.00
 • NABÍDKA 2 ve ČTVRTEK od 15.30 do 17.00
 • skupina min. 8 osob
V případě konání kurzů začíná A1.1 dne 13. 9. 2016 a A2.1 dne 15. 9. 2016.
V tyto dny je také poslední možnost se do kurzu přihlásit.
 
Cena: 2.000,- Kč/kurz
(tj. 50,- Kč za vyučovací hodinu)

Zájemci se mohou přihlásit telefonicky na sekretariátu OA a VOŠE Svitavy:

 

Vyhlášení voleb do školské rady

Čtvrtek 30.06.2016

O Z N Á M E N Í

Předseda volební komise vyhlašuje druhé kolo doplňovacích voleb člena školské rady při:

Obchodní akademii, která je součástí Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické, Svitavy, T. G. Masaryka 47 z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků.

Termín: pondělí 11. července 2016

Čas: 15:00

Místo: budova Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické, Svitavy, T. G. Masaryka 47, učebna U2

Povinnost zřídit školskou radu vyplývá z § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.                                                   

Volební komise:

 • Mgr. Jana Strnišťová, předseda komise
 • RNDr. Radomír Švejcar
 • Vlastimil Žáček

Příprava voleb

 1. Komise připraví seznam voličů, zajistí hlasovací lístky a volební urny a přijímá návrhy kandidátů na členy školské rady.
 2. Navrhovat kandidáty mohou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci (dále jen oprávnění voliči) do 4. července 2016. Návrhy zašlou písemně na adresu školy nebo je osobně předají předsedovi komise. Po uplynutí této lhůty sestaví komise seznam kandidátů pro oprávněné voliče. Předseda komise vyzve navržené kandidáty, aby mu nejpozději do dne zveřejnění seznamů kandidátů předložili písemný souhlas s kandidaturou. Kandidát, který tak neučiní, nebude na seznam kandidátů zapsán. Seznamy kandidátů zveřejní komise 8. července 2016 na veřejně přístupném místě ve škole.             

Volba členů školské rady

 1. Oprávnění voliči po příchodu do místa konání voleb prokáží svou totožnost občanským průkazem. Po prokázání totožnosti obdrží hlasovací lístek.
 2. Na hlasovací lístek napíší oprávnění voliči jméno a příjmení kandidáta vybraného z příslušného seznamu.
 3. Členy školské rady volí oprávnění voliči tajným hlasováním, tj. vhozením hlasovacího lístku s razítkem školy do příslušné volební urny.
 4. Hlasovací lístek, který je prázdný, nebo na kterém je uvedeno více než jedno jméno, je neplatný.
 5. Na základě výsledků voleb sestaví komise pořadí kandidátů zvolených za členy školské rady.
 6. Za zvolené členy školské rady jsou považováni ti kandidáti, kteří získali při volbě nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Losování provádí předseda komise.
 7. Kandidáti, kteří ve volbě neuspěli, se považují za náhradníky pro případ skončení mandátu zvoleného člena školské rady. Pořadí náhradníků stanoví komise podle počtu nejvýše získaných hlasů.
 8. Pokud nejsou zvoleni členové školské rady ani v kole druhém, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel.
 9. Výsledky voleb zveřejní předseda volební komise na veřejně přístupném místě ve škole nejpozději do 7 dnů od konání voleb.

Ve Svitavách 30. června 2016

Mgr. Jana Strnišťová, předseda komise