Procházíte kategorii: Aktuality

Maturity 2019

Ústní maturitní zkoušky začnou na obchodní akademii v týdnu od 27. května 2019. Maturanti mají za sebou písemné práce z češtiny (všichni uspěli) a z cizího jazyka (všichni uspěli) a didaktické testy z češtiny (všichni uspěli), z angličtiny (všichni uspěli), němčiny (všichni uspěli) a z matematiky (kromě 2 všichni uspěli). Průběžné výsledky byly maturantům zaslány na jejich mailové adresy dne 16. 5. 2019.

Exkurze 1. A do Poličky – Ravensburger Karton s. r. o.

IMG_1577

Každoročně v rámci výuky předmětu ekonomika naši studenti 1. ročníku absolvují návštěvu výrobního podniku. Tentokrát jsme zvolili velmi známou firmu v Poličce –  Ravensburger Karton s. r. o., která vyrábí puzzle. V podniku jsme se nechali provést naším průvodcem po všech přístupných výrobních a  skladovacích prostorech. Měli jsme možnost vidět celý proces výroby puzzle, skladování materiálu nebo balení hotových výrobků. Po odborné části exkurze jsme zamířili na poličské náměstí (prohlídka mariánského sloupu, muzea a radnice). Dozvěděli jsme se mnoho informací o historii bývalého věnného město českých královen. Následně jsme vystoupali na ochoz městských hradeb.

Ing. P. Kopečná

Státní zkoušky v grafických disciplínách

aIMG_3823aIMG_3825aIMG_3826

V úterý 14. května 2019 se dvanáct studentek 3. ročníků rozhodlo složit státní zkoušku v grafických disciplínách. Dva měsíce se tyto uchazečky pečlivě připravovaly, trénovaly a zdokonalovaly v rychlém a přesném opisu textu, ve zpracování tabulek v excelu a v tvorbě obchodního dopisu, aby tyto dokumenty odpovídaly platné státní normě. Pod dohledem komisařky Státního těsnopisného ústavu Ing. Stanislavy Dostálové vykonaly v květnu státní zkoušku. I když výsledky se dozví až před letními prázdninami, věříme, že je všechny úspěšně zvládly. Tyto dovednosti zcela jistě uplatní při dalším studiu nebo také v praktickém či osobním životě. A vzkaz ostatním žákům školy: Pokud budete mít zájem, můžete se přihlásit prostřednictvím naší školy na přípravu či konání státní zkoušky v příštím školním roce opět na jaře.

Ing. P. Kopečná

Další zdravá snídaně s Kauflandem

aIMG_1890aIMG_1886

Svitavská obchodní akademie řadu let spolupracuje v odborné rovině se společností Kaufland, jednou z příjemných akcí jsou tzv. zdravé snídaně s Kauflandem. Stalo se tak i 7. května 2019.

Poslední zvonění maturantů ze třídy 4. A

aIMG_1870

Poslední zvonění maturantů ze třídy 4. A proběhlo 26. 4. 2019 za účasti ostatních studentů školy a učitelů. Více fotek ve fotogalerii.

Hledáme nového provozovatele školního bufetu

Obchodní akademie hledá provozovatele bufetu

Obchodní akademie ve Svitavách nabízí možnost provozovat v budově školy školní bufet. Denní provoz 5–6 hodin. Prodej potravin, svačin, nápojů, ale také kancelářských potřeb. Vhodný přivýdělek nejen pro důchodce. Informace na tel. 603511743. Děkujeme za sdílení

Beze jménaBeze jména2

Žáci 1. – 3. ročníku svitavské obchodní akademie se 7. 5. 2019 zapojili do studentských voleb do Evropského parlamentu.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na obchodní akademii 2019

OA - 2_kolo přijímaček

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019 do oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie. Přihlášky se podávají do úterý 14. května 2019.

V rámci 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku uvedeného oboru pro školní rok 2019/2020 nebudou uchazeči konat přijímací zkoušku. Žáci budou přijímáni jen na základě prospěchu na základní škole podle kritérií uvedených v příloze. Aby mohl být uchazeč o studium ve 2. kole ke studiu přijat, musí získat alespoň 5 bodů. Veškeré informace, vyhlášení 2. kola a kritéria jsou uvedena ZDE.

Přihláška ke stažení ve formátu PDF ZDE  nebo ve formátu XLSX ZDE. (vzor vyplnění přihlášky  – ZDE a vysvětlivky k vyplnění ZDE). S vyplněním přihlášky Vám pomůžeme. Uchazeči, kteří konali přijímačky na svitavské gymnázium, nemusí vyplňovat přihlášku celou (viz informace ZDE). V přihlášce uchazeč vyplní jen údaje pro jednu školu, nevyplňuje kolonku "Termín školní přijímací zkoušky" (neboť se zkoušky nekonají). Lékařské potvrzení není potřebné.

Další informace podáme na tel. čísle 603511743 (tel. číslo je přístupné od 7. 5. 2019 denně (včetně svátku a víkendu).

Výsledky 1. kola přijímaček

Výsledky přijímaček -OA

Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny v pondělí 29. 4. 2019 po 12. hodině, a to zde na webových stránkách obchodní akademie (viz níže) a na dveřích u vchodu do budovy obchodní akademie. Výsledky jednotlivých žáků budou zveřejněny pod registračními čísly, které žáci obdrželi v pozvánce k testování (příklad reg. čísla – GYOA-pe/289/2019). Přijato bude maximálně 30 nejlepších účastníků přijímacího řízení (podle pořadí získaných bodů), ostatní budou takzvaně pod čarou a budou čekat na rozhodnutí těch, žáků, kteří sice přijatí byli, ale dají nakonec přednost studiu na jiné škole, kde budou také úspěšní. Prosíme rodiče těch žáků, kteří budou přijati ke studiu, aby nám co nejdříve sdělili, zda jejich dítě ke studiu na naší škole nastoupí. V případě, že dají přednost jiné škole, uvolní se tak co nejdříve pozice pro přijetí žáka, který skončí pod čarou – šanci na přijetí tak má i uchazeč na 45. místě výsledkové listiny (je to dáno tím, že žáci si podávali přihlášky na dvě školy). Jakmile zveřejníme výsledky přijímacího řízení, budeme se snažit být v kontaktu s rodiči přijatých žáků, ale také těch žáků, kteří přijati přímo nebudou, ale bude jim nabídnuto přijetí ke studiu ve chvíli, kdy se uvolní místo (někteří přijatí totiž dají přednost jiné škole a naše škola se bude snažit okamžitě uvolněné místo zaplnit dalším žákem, který byl sice "nepřijat", ale bude dalším v pořadí).

Pořadí uchazečů je ZDE.

Přijatí uchazeči jsou ZDE.

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě najdete ZDE.

Písemné rozhodnutí o nepřijetí (případně i o přijetí) bude vydáváno na sekretariátu školy (budova gymnázia, Sokolovská 1638/1, Svitavy) dne 29. 4. 2019 (po zveřejnění výsledků, tedy po 12. hodině do 15:00), v následující pracovní dny od 30. 4. do 3. 5. 2019 mezi 7:30 a 15:00 hodin, po předchozí domluvě i v jiné době (tel. 461535090). Následně bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí poštou pouze nepřijatým uchazečům o studium.

Dne 28. dubna 2019 budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Zákonný zástupce uvedený na přihlášce ke studiu se může následující pracovní den (29. 4. 2019) v době od 8.00 do 11.00  dostavit na sekretariát školy (budova gymnázia, Sokolovská 1638/1) a může nahlédnout do spisu a seznámit se s podklady, na základě kterých bude učiněno rozhodnutí (spis obsahuje např. o přihlášku ke studiu, pozvánku k přijímací zkoušce atd.).

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a), odst. 6 školského zákona: „Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy" a §60a odst. 7: "Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.“

Pokud by se někteří zákonní zástupci žáků rozhodovali o možnosti odvolat se proti rozhodnutí o nepřijetí, doporučujeme kontaktovat ředitelství školy (tel. 603511743) a domluvit správný postup.

Žáci 2. ročníku na sportovně-turistickém kurzu

WhatsApp Image 2019-04-24 at 11.02.50 WhatsApp Image 2019-04-24 at 20.45.14

Ve dnech 23. až 25. dubna 2019 se žáci 2. A a 2. B účastní sportovně-turistického kurzu na Luckém vrchu u Borové. Přesun na místo konání kurzu absolvovali po vlastní ose na kolách, program byl připravován ve spolupráci se Střediskem volného času ve Svitavách. Vedoucí kurzu je Mgr. I. Snášilová. Další fotografie najdete ve Fotogalerii.