Přijímací řízení – aktualita 2 – informovaný souhlas s navrženými úpravami podmínek přijímacího řízení

Aktualita OA

Následující informace se týká uchazečů s navrženými úpravami podmínek přijímacího řízení.

Součástí Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. je informovaný souhlas zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče s navrženými úpravami podmínek přijímacího řízení. Bez udělení informovaného souhlasu není ředitel střední školy oprávněn k poskytnutí navržených uzpůsobení. Informovaný souhlas se uděluje v ŠPZ kromě těchto vyhláškou č. 353/2016 Sb. specifikovaných případů:

a) z doporučení ŠPZ vyplývá možnost využít počítač,

b) z doporučení ŠPZ vyplývá možnost využít služeb podporující osoby,

c) z doporučení ŠPZ vyplývá možnost využít kompenzační pomůcku, která je ve vlastnictví základní školy, jíž je uchazeč žákem.

Ve výše uvedených případech je povinností zletilého uchazeče nebo jeho zákonného zástupce udělit informovaný souhlas ve střední škole, kam se uchazeč hlásí, a to nejpozději 10 dní před konáním přijímací zkoušky. Informovaný souhlas bude udělen po projednání s ředitelem střední školy, kam se uchazeč hlásí, v případě bodu c) i základní školy, jež vlastní uvedenou kompenzační pomůcku. MŠMT doporučuje, aby k podpisu bylo připojeno i označení místa podpisu (v ŠPZ nebo ve střední škole), aby nedošlo k pochybnostem, kde byl informovaný souhlas udělen.

 

Projekt Devítky na OA

IMG_1768IMG_1778IMG_1776 (00000002)

V polovině března si v rámci projektu Devítky žáci OA připomněli hned dvě výročí: 12. 3. vstup ČR do NATO a 15. 3. vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava. Zatímco u prvního výročí si žáci připomínali hlavně fakta (v hodinách cizích jazyků si zopakovali členské státy, základní údaje o organizaci, v právu pak řešili problematiku přístupových jednání, dokumenty, výhody, závazky, argumenty odpůrců i mise), při druhém výročí šlo spíš o prožitek obyvatele okupované země (žáci studující němčinu pomáhali ostatním vyplňovat protektorátní dokumenty – vysvědčení, průkaz totožnosti). Obě tato výročí spojilo téma hrdinství – čeští vojáci v NATO a čeští vojáci, kteří provedli atentát na Heydricha.

Mgr. I. Štrychová

Poprvé se udělovala školní cena Osobnost měsíce

Osobnost - 02-2019 - Jermar Osobnost - 02-2019 - certifikát - Jermar

Obchodní akademie zavedla od února 2019 udělování školní ceny osobnost měsíce. Získá ji jednotlivec či kolektiv za výsledky, činy či úspěchy, kterých dosáhl během uplynulého měsíce. Prvním laureátem této ceny se měsíc únor 2019 stal Vilém Jarmer (3. A) za úspěšnou reprezentaci školy (11. místo v krajském kole Ekonomické olympiády 2018–2019). Kromě certifikátu převzal keramické těžítko s logem školy, které jako jedinečné může získat pouze laureát této ceny.

Na obchodní akademii budeme udělovat školní cenu Osobnost měsíce

Osobnost měsíce - OA - plaketa

Od února 2019 se bude na svitavské obchodní akademii každý měsíc jednotlivcům nebo týmům udělovat školní cena „Osobnost měsíce“. Oceňovat se budou výrazné úspěchy v reprezentaci školy (v soutěžích, v olympiádách, ve sportu apod.), významné počiny ve prospěch školy (vytvoření učební pomůcky, péče o majetek školy, péče o vnitřní i vnější prostředí školy), ale také mimořádné etické činy (poskytnutí první pomoci, záchrana života, pomoc při mimořádné události). Každý laureát ceny získá certifikát a originální keramické těžítko s logem školy (těžítko nemůže získat nikdo jiný, než laureát ceny).

Vyhrajte tablet ve školní soutěži

Soutěž o tablet

Ředitel školy vyhlašuje soutěž o nejlepší prezentaci obchodní akademie. Nejlepší prezentace budou odměněny cenami, vítězi bude navíc na 12 měsíců jeho studia na OA zapůjčen tablet. Pro žáky 1. ročníku je připravena zvláštní cena. Informace najdete je  ZDE, případně Vám je podá ředitel školy, zástupkyně ředitele školy nebo učitel informatiky RNDr. R. Švejcar. Uzávěrka soutěže je 24. dubna 2019.

Přijímací řízení – aktualita 1 – pozvánky k přijímacím zkouškám

Aktualita OA

Předáváme zájemcům o studium další aktualitu z procesu přijímacího řízení. Shromáždili jsme přihlášky ke studiu a na přelomu března a dubna budeme rozesílat pozvánky k vykonání přijímacích zkoušek. Pozvánky odejdou jako zásilka do vlastních rukou zákonného zástupce, který je uveden na přihlášce. Očekávejte tuto zásilku, pokud byste dopis nedostali do 8. dubna 2019, okamžitě kontaktujte poštu (případně naši školu). Veškeré informace o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení (včetně kritérií přijímacího řízení, termínů atd.) najdete ZDE.

Od 3. ročníku možnost zvolit si profilaci

Volitelné předměty

Žáci naší školy mají od letošního 3. ročníku možnost zvolit si formou volitelných předmětů vlastní profilaci:

1. pokračovat ve vzdělávacím programu obchodní akademie

2. zaměřit se na problematiku finančního poradenství

3. zaměřit se na problematiku veřejné správy

Více informací ke všem třem možným variantám studia a anotacím volitelných předmětů ve 3. a 4. ročníku najdete ZDE.

 

Krajské kolo ekonomické olympiády

V únoru proběhlo krajské kolo ekonomické olympiády, kam postoupili také 2 žáci svitavské obchodní akademie. Z celkového počtu 35 soutěžících si ze "svitavských ekonomů" nejlépe vedl V. Jarmer, který obsadil 11. místo.

Návštěva hejtmana

Hejtman ve škole 27-2-2019 - facebook

Naši školu navštívil 27. 2. 2019 hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, PhD. Jako představitele zřizovatele naší školy ho zajímal např. proces sloučení obchodní akademie s gymnáziem, zajímal se o přijímací řízení, zaujaly ho některé aktivity naší školy a zajímal se o nutné investiční akce, zejména opravu střechy na OA nebo problematika IT. Ke sloučení škol hejman podotkl, že „…obor obchodní akademie po sloučení zůstává i nadále zachován a jsem přesvědčený, že tento krok všichni vnímají jako nezbytný, a pokud se studentů a pedagogů nějak dotkl, tak jen pozitivně."

Školní soutěž v anglickém jazyce

OA - angličtinářská soutěž 02-2019Lněnička

Ve druhém únorovém týdnu proběhla na naší škole soutěž v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve třech dovednostech – v poslechu, v porozumění čtenému textu a ve znalostech gramatiky. Kategorie B1 byla určena pro žáky prvního a druhého ročníku, v kategorii B2 si své znalosti mohli ověřit žáci dvou vyšších ročníků. V silné konkurenci si nejlépe vedli Ladislav Trávníček (2.A), Kateřina Zelinková (2.B), Michaela Skalická (2.B), Julie Svobodová (3.A) a Jakub Lněnička (3.B – chybí na fotografii). Tito studenti v úterý 19. února převzali ocenění z rukou ředitele školy.  Vítězům blahopřejeme a přejeme jim, jakož i všem ostatním účastníkům, hodně úspěchů při dalším studiu anglického jazyka.       RNDr. M. Švejcarová