Náš ekonomický tým 3. v republice

20171207121403573_0001

Úterý 05.12.2017

Dívčí tým studentek 4. ročníku OA a VOŠE Svitavy, ve složení Lenka Kalášková, Markéta Pražanová a Veronika Vostřelová, se v úterý 5. prosince 2017 zúčastnil celostátního kola soutěže Ekonomický tým 2017.  Soutěž se tentokrát konala v Brně pod záštitou MŠMT, Jihomoravského kraje a  Masarykovy a Mendelovy univerzity. Začátkem října děvčata vyhrála krajské kolo soutěže v Chocni a jako jediný tým z Pardubického kraje postoupila do celostátního finále. Během následující dvouměsíční přípravy musela mimo jiné vypracovat projektovou práci na zadané téma a pak už je čekalo Brno a pořadatelská škola Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola na Kotlářské ulici. Celkem se sešlo třináct týmů, vítězů krajských kol, chyběli pouze zástupci Plzeňského kraje. Soutěžilo se ve vědomostním testu a v prezentaci na vylosované odborné téma.  V průběhu jedné hodiny bylo zapotřebí zodpovědět 80 otázek z  ekonomiky, účetnictví, práva, informačních technologií a dalších, celkem deseti odborných oblastí. Potom bylo třicet minut vyhrazených na zdramatizování tématu, zadaného odbornou porotou „Jak naložit s přebytkem osobního rozpočtu?“  Děvčata si vedla velmi dobře. Po vyhodnocení výsledků všech tří částí soutěže byla vyhlášena jako třetí nejlepší ekonomický tým v České republice. Srdečně jim blahopřejeme k dosaženému úspěchu, dík patří i všem učitelům, kteří se podíleli na jejich přípravě.

Ing. Marie Jansová

Elektronický kurz k přijímacím zkouškám

student

Čvrtek 31.10.2017

Zde můžete vyplnit registrační formulář

Vážení žáci,

připravili jsme pro vás BEZPLATNÝ elektronický kurz, který je určen všem, kteří budou konat přijímací zkoušku na střední školu v roce 2018.

- zaregistrujte se pomocí formuláře uvedeného výše do 15. prosince 2017
- 1. sadu úloh Vám zašleme v průběhu měsíce ledna
- 2. sadu úloh Vám zašleme v průběhu měsíce února
- jakmile nám doručíte vypracování úloh, zašleme Vám správné řešení

 

Mgr. Libor Pavlík, ředitel

 

 

 

Nabízíme ubytování skupinám o víkendech a prázdninách

spici_clovek

Pátek 20.10.2017

 
Ubytování poskytujeme skupinám (nad 15 osob). Objednat ubytování lze u vedoucí vychovatelky nebo ředitele (kontakt viz níže).
Ubytování skupin během víkendů a v době školních prázdnin.
Cena ubytování je 250 – 330 Kč za osobu a noc. Více naleznete v ceníku.
V ceně je zahrnuta spotřeba energií, použití vybavení pokoje a sociálního zařízení. Na každém patře je k dispozici kuchyňka. Obchod je naproti domova mládeže, centrum města 5 minut pěšky. Ubytovaní mají možnost využít zahradu domova mládeže k odpočinku a nově zrekonstruované hřiště (200,- Kč/hod.) nebo tělocvičnu (250,- Kč/hod.) včetně sociálního zařízení v areálu školy.
 
Kapacita – 66 lůžek.
 
Ubytování poskytujeme na základě Živnostenského listu, který vydal Městský úřad Svitavy – odbor obecní živnostenský úřad pod č. j. OOŽÚ/04/V – 1875/fod, ev.č.: 360901-5642-01.

Domov mládeže
Kijevská 1909
568 02 Svitavy
Tel.: 461 316 424

Ředitel domova mládeže
Mgr. Libor Pavlík
akademie@oa.svitavy.cz, 461 533 571, 733 771 294
 
Vedoucí vychovatelka 
Ivana Čermáková
cr@oa.svitavy.cz, 461 316 424, 728 637 996

Pojedeme do Francie

Pojedeme do Francie

Červen 2018

Videospot o škole

Konzultační hodiny pro rodiče

Čvrtek 23.11.2017

Třídní schůzky a konzultace rodičů s učiteli

Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 se konají od 15:00 hodin třídní schůzky s rodiči žáků (ve třídách pod vedením třídních učitelů) a následně od cca 15:20 pravidelné konzultace rodičů s učiteli.

Třídní schůzky jsou zároveň výročním shromážděním členů SPOA. Ti budou seznámeni s přehledem vybraných členských příspěvků a sponzorských darů a také s výroční zprávou o hospodaření SPOA za letošní kalendářní rok.

SPOA chce tímto poděkovat všem rodičům a přátelům naší školy za finanční podporu. Prostředky SPOA jsou primárně určeny pro žáky a studenty školy (prospěchová stipendia, příspěvek na exkurzi do Prahy, lyžařský výcvikový kurz, sportovně turistický kurz, individuální a skupinová ocenění atd.)

 

Volby do školské rady školy

Čtvrtek 14.12.2017

O Z N Á M E N Í

Ředitel Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické, Svitavy, T. G. Masaryka 47 vyhlašuje termín voleb členů školské rady při Obchodní akademii a Vyšší odborné škole ekonomické, Svitavy, T. G. Masaryka 47 z řad
  • zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů,
  • pedagogických pracovníků.
 
Termín:     čtvrtek 14. prosince 2017
Čas:          15:00
Místo:       budova Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické,
                Svitavy, T. G. Masaryka 47, učebna U2
 
Povinnost zřídit školskou radu vyplývá z § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
                                                    
Volební komise:
Mgr. Jana Strnišťová, předseda komise
Ing. Jaroslava Tmejová
Lenka Fricová
 
Příprava voleb
1. Komise připraví seznam voličů, zajistí hlasovací lístky a volební urny a přijímá návrhy kandidátů na členy školské rady.
2. Navrhovat kandidáty mohou zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti (dále jen oprávnění voliči) a pedagogičtí pracovníci dané školy (dále jen pedagogové) do dvou týdnů ode dne oznámení termínu voleb. Návrhy zašlou písemně na adresu školy nebo je osobně předají předsedovi komise. Po uplynutí této lhůty sestaví komise seznam kandidátů zvlášť pro oprávněné voliče a zvlášť pro pedagogy. Předseda komise vyzve navržené kandidáty, aby mu nejpozději do dne zveřejnění seznamů kandidátů předložili písemný souhlas s kandidaturou. Kandidát, který tak neučiní, nebude na seznam kandidátů zapsán. Seznamy kandidátů zveřejní komise nejméně 7 dní před termínem konání voleb na veřejně přístupném místě ve škole.
3. Volby probíhají zvlášť u oprávněných voličů a zvlášť u pedagogů.
 
Volby členů školské rady
1. Oprávnění voliči po příchodu do místa konání voleb prokáží svou totožnost občanským průkazem. Po prokázání totožnosti obdrží hlasovací lístek.
2. Na hlasovací lístek napíší oprávnění voliči a pedagogové jméno a příjmení kandidáta vybraného z příslušného seznamu.
3. Členy školské rady volí oprávnění voliči a pedagogové tajným hlasováním, tj. vhozením hlasovacího lístku s razítkem školy do příslušné volební urny.
4. Hlasovací lístek, který je prázdný, nebo na kterém je uvedeno více než jedno jméno, je neplatný.
5. Na základě výsledků voleb sestaví komise pořadí kandidátů zvolených za členy školské rady.
6. Za zvolené členy školské rady jsou považováni ti kandidáti, kteří získali při volbě nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Losování provádí předseda komise.
7. Kandidáti, kteří ve volbě neuspěli, se považují za náhradníky pro případ skončení mandátu zvoleného člena školské rady. Pořadí náhradníků stanoví komise podle počtu nejvýše získaných hlasů.
8. Nedojde-li ke zvolení stanoveného počtu členů školské rady v prvním kole voleb, vyhlásí předseda komise kolo druhé, které se musí uskutečnit nejpozději do 14 dnů od vyhlášení výsledků prvního kola. Na kolo druhé se nevztahují lhůty uvedené v tomto dokumentu, ostatní ustanovení se použijí přiměřeně.
9. Pokud nejsou zvoleni členové školské rady ani v kole druhém, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel.
10. Výsledky voleb zveřejní předseda volební komise na veřejně přístupném místě ve škole nejpozději do 7 dnů od konání voleb.  
 

Svitavy 10. listopadu 2017

Mgr. Libor Pavlík, ředitel

Příběhy bezpráví

CIMG6709a

Úterý 07.11.2017

Tématem letošního ročníku projektu Příběhy bezpráví (organizovaného společností Člověk v tísni) byly příběhy vzdoru, příběhy lidí, kteří se různým způsobem postavili komunistickému režimu. My jsme si vybrali ke zhlédnutí film o Zině Freundové – jedné ze signatářek Charty 77, kterou vyšetřovací praktiky StB (přepadení, zmlácení, ponižování, výslechy…) v rámci akce Asanace donutily k emigraci do Anglie – s pasem pouze na cestu tam. Pozvání na besedu k nám do školy přijal i P. Ing. Josef Kopecký, SDB, aby se podělil se studenty o zkušenosti své a svých blízkých. 7. 11. 2017, tedy 100 let od Říjnové revoluce v Rusku, jsme pak navštívili komunistický koncentrační tábor Vojna u Příbrami, jediný zachovaný tábor z dob komunismu v Evropě, a čestné pohřebiště politických vězňů v Praze-Ďáblicích.
Jaké jsou dojmy našich studentů? Alespoň dva úryvky z jejich prací za všechny:
Zina Freundová – žena, jejíž příběh by měl znát každý. A nejen, že by ho měl znát, hlavně by se nad ním měl zamyslet. A o to bych se chtěla pokusit i já. Všechny příběhy, které se týkají nevinných lidí, kteří byli za třeba i smyšlenou věc trestáni, se mě velmi dotkly. A opravdu mě donutila přemýšlet nad tím, co se vlastně může stát, když lidé nebudou přemýšlet nad tím, koho volit.  Mohlo by se něco takového stát znovu?…. (Veronika Vostřelová, 4. A)
Jak je možné ublížit člověku takovým způsobem jen kvůli majetku a víře? Proč ani vlastní rodina spolu nedržela? Jak mohl Čech Čechovi takhle ubližovat? Jak je možné dostat takto vysoký trest jen kvůli majetku? Mohl bych napsat daleko více otázek. Obdivuji všechny, kteří dokázali vydržet tyto nelidské tresty. A můj největší obdiv mají, že dokázali i přesto všechno odpustit. Neodpustili režimu, ale lidem v něm. … (Daniel Šána, 4. A)
 
Iva Štrychová

Turnaj ve volejbalu

IMG_20171106_093553a

Středa 01.11.2017

Ve středu 1. 11. 2017 jsme zahájili další ročník Svitavské středoškolské ligy. Studenti obchodní akademie bojovali statečně, ale stačilo to jen na druhé místo v soutěži chlapců a na třetí místo v kategorii dívek.
Snad se nám v dalším kole, turnaji ve florbalu, povede lépe.
 
Mgr. Pavla Koudelková

Návštěva Senátu ČR

WP_20171005_010a
Čtvrtek 05.10.2017

Dne 5. 10. 2017 navštívili žáci druhého ročníku Senát ČR, který sídlí na Malé straně v Praze. Krásnou historickou budovou horní komory Parlamentu ČR nás provedl náš pan senátor Radko Martínek. Během naší návštěvy Valdštejnského paláce jsme měli příležitost vidět i veřejné jednání v hlavním sále a na závěr nás čekalo malé posezení v Zaháňském salonku.

Mgr. Monika Pelíšková