Procházíte kategorii: Aktuality

Proč studovat vyšší odbornou školu

Čtvrtek 14.05.2015

Vyšší odborné školy – studium s praxí

Vyšší odborné školy jsou pro velkou část maturantů zajímavou alternativou ke studiu na vysoké škole. Každoročně nabízí místa pro zhruba třináct tisíc uchazečů.

Vyšší odborné studium je určené absolventům všech typů středních škol, kteří úspěšně složili maturitu. Absolventi získají ucelenou kvalifikaci potřebnou pro úspěšné uplatnění v řídících funkcích i na místech, která vyžadují samostatnou práci a rozhodování. Jsou spíše úzce, ale o to hlouběji odborně profilováni. Charakteristikou studia na VOŠ je praktická orientace a důraz na využití teoretických poznatků v praxi. Ve skutečnosti to znamená, že jako student vyššího odborného studia se seznámíte s potřebnými teoretickými základy, nebudete však nutně pronikat do všech jejich hlubin a tajů. Spíše se soustředíte na to, jak jsou tyto poznatky uplatňovány v praxi daného oboru, abyste je mohli později bez problémů využít ve svém zaměstnání či podnikání. Naučíte se vést a řídit tým spolupracovníků, rozhodovat se a svoje rozhodnutí umět prosadit, zapojit se do týmové práce, formulovat myšlenky. To vše kromě nezbytného teoretického základu studium zajišťuje právě svou praktickou orientací, praktickým procvičováním teoretických poznatků, dlouhodobou praxí v podnicích, důrazem na znalost jazyků, výpočetní techniky, sociálních a komunikačních dovedností, prací na případových studiích a projektech.

Indonésie – po stopách lidojedů

Úterý 27.05.2014
V pondělí 26. května 2014 se žáci 2. ročníku zúčastnili vzdělávacího projektu „ Indonésie – po stopách lidojedů“, kde zažili neopakovatelné chvíle protkané tajemnými rituály, vřelými úsměvy domorodců a exotickým dobrodružstvím.

Pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení

Středa 21.05.2014
 

Necítili nenávist k těm, kteří jim ubližovali

Úterý 20.05.2014
Už třetím rokem se OA a VOŠE Svitavy účastní projektu Příběhy bezpráví, projektu připomínajícímu zločiny komunismu v naší zemi,  a třetím rokem vydává sborník prací našich žáků k tomuto tématu.

Literární soutěž Naše Evropa

Pátek 16.05.2014
Během března a dubna  proběhla celostátní literární soutěž Naše Evropa, která  především nabízela možnost studentům středních škol vyjádřit se pomocí čtyř určených témat ke vstupu ČR do EU.

OZNÁMENÍ – doplňovací volby do školských rad – 2. kolo

 O Z N Á M E N Í

 

Předseda volební komise vyhlašuje termín 2. kola doplňovacích voleb do školské rady při

 1. Obchodní akademii, která je součástí Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické, Svitavy, T. G. Masaryka 47 z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků,
 2. Vyšší odborné škole ekonomické, která je součástí Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické, Svitavy, T. G. Masaryka 47 z řad zletilých studentů. 
Termín: čtvrtek 19. června 2014
Čas: 15:00
Místo: budova Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické, Svitavy, T. G. Masaryka 47, učebna U2

Povinnost zřídit školskou radu vyplývá z § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

V případě zániku mandátu některého z členů školské rady způsobem uvedeným ve volebním řádu školské rady, č.j. KrÚ 14454/2005/OŠMS nastupuje na uvolněné místo náhradník, který je první v pořadí. Není-li náhradníků, vyhlásí ředitel školy na uvolněné místo doplňovací volby.                                                    

Volební komise:

 • Mgr. Jindřich Novotný, předseda komise
 • Ing. Petra Kopečná
 • RNDr. Mariana Švejcarová 

Příprava voleb

 • Navrhovat kandidáty mohou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti (dále jen oprávnění voliči) do 16.06.2014. Návrhy zašlou písemně na adresu školy nebo je osobně předají předsedovi komise. Po uplynutí této lhůty sestaví komise seznam kandidátů. Předseda komise vyzve navržené kandidáty, aby mu nejpozději do dne zveřejnění seznamů kandidátů předložili písemný souhlas s kandidaturou. Kandidát, který tak neučiní nebude na seznam kandidátů zapsán. Seznamy kandidátů zveřejní komise 18.06.2014 na veřejně přístupném místě ve škole.             

Volba členů školské rady

 • Oprávnění voliči po příchodu do místa konání voleb prokáží svou totožnost občanským průkazem. Po prokázání totožnosti obdrží hlasovací lístek.
 • Na hlasovací lístek napíší oprávnění voliči jméno a příjmení kandidáta vybraného z příslušného seznamu.
 • Členy školské rady volí oprávnění voliči tajným hlasováním, tj. vhozením hlasovacího lístku s razítkem školy do příslušné volební urny.
 • Hlasovací lístek, který je prázdný, nebo na kterém je uvedeno více než jedno jméno, je neplatný.
 • Na základě výsledků voleb sestaví komise pořadí kandidátů zvolených za členy školské rady.
 • Za zvolené členy školské rady jsou považováni ti kandidáti, kteří získali při volbě nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Losování provádí předseda komise.
 • Kandidáti, kteří ve volbě neuspěli, se považují za náhradníky pro případ skončení mandátu zvoleného člena školské rady. Pořadí náhradníků stanoví komise podle počtu nejvýše získaných hlasů.
 • Výsledky voleb zveřejní předseda volební komise na veřejně přístupném místě ve škole nejpozději do 7 dnů od konání voleb. 

Ve Svitavách dne 12. června 2014 

Mgr. Jindřich Novotný, předseda volební komise

Maturita 2014

Čtvrtek 10.04.2014
Rozpisy ústních MZ: 4.A4.B
 
 
Základní termíny
Do 31.03.2014 Žáci odevzdají vlastní seznamy literárních děl řediteli školy
11.04.2014 Praktická zkouška z odborných předmětů
28.04.2014 Uzavření klasifikace tříd 4.A, 4.B
29.04.2014 Porada – klasifikace  tříd 4.A, 4.B
30.04.2014 Den volna k přípravě na konání maturitní zkoušky
02.05.2014 – 09.05.2014 Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky
12.05.2014 – 15.05.2014 Dny volna k přípravě na konání maturitní zkoušky
26.05.2014 – 30.05.2014 Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky
05.06.2014, 15:00, Fabrika Předání maturitních vysvědčení absolventům
 
Více informací zde

 

Žáci 2. ročníku v Národním divadle v Praze

Úterý 06.05.2014
V neděli 4. 5. 2014 se žáci 2. ročníků vypravili do Prahy. Cílem cesty bylo představení J. K. Tyla Strakonický dudák aneb Hody divých žen v historické budově Národního divadla.

Studentské volby do Evropského parlamentu

Čtvrtek 24.04.2014
V pondělí 28. dubna 2014 budou mít žáci a studenti naší školy příležitost vyzkoušet si nanečisto zvolit své zástupce do Evropského parlamentu. Cílem projektu je zvýšit počet prvovoličů, ale také podpořit aktivní účast mladých lidí na občanské společnosti.

Němčinář roku 2014

Čtvrtek 24.04.2014
Ve čtvrtek 24. dubna se naši žáci zúčastnili prvního ročníku soutěže Němčinář roku 2014. Organizátor soutěže, společnost Czech-us, v. o. s., připravila on-line test z gramatiky, čtení a poslechu na úrovni B1-B2 dle společného evropského referenčního rámce.