Ústní maturitní zkoušky zahájeny

Pondělí 26.05.2014

 

 

Bowling a squash pro školy v červnu

Majáles rozehnal déšť

Pátek 16.05.2014

Vývoj oblečení od počátku lidstva do současnosti bylo nosné téma Majálesu 2014. Letos poprvé byl dvoudenní a nepřálo mu počasí. Ve čtvrtek 15. května odpoledne proběhla sportovní klání v hale Na Střelnici. V pátek 16. května pokračoval tradičním průvodem do parku J. Palacha. Bohužel déšť a zima předčasně ukončily dopolední akci. 

Proč studovat vyšší odbornou školu

Čtvrtek 14.05.2015

Vyšší odborné školy – studium s praxí

Vyšší odborné školy jsou pro velkou část maturantů zajímavou alternativou ke studiu na vysoké škole. Každoročně nabízí místa pro zhruba třináct tisíc uchazečů.

Vyšší odborné studium je určené absolventům všech typů středních škol, kteří úspěšně složili maturitu. Absolventi získají ucelenou kvalifikaci potřebnou pro úspěšné uplatnění v řídících funkcích i na místech, která vyžadují samostatnou práci a rozhodování. Jsou spíše úzce, ale o to hlouběji odborně profilováni. Charakteristikou studia na VOŠ je praktická orientace a důraz na využití teoretických poznatků v praxi. Ve skutečnosti to znamená, že jako student vyššího odborného studia se seznámíte s potřebnými teoretickými základy, nebudete však nutně pronikat do všech jejich hlubin a tajů. Spíše se soustředíte na to, jak jsou tyto poznatky uplatňovány v praxi daného oboru, abyste je mohli později bez problémů využít ve svém zaměstnání či podnikání. Naučíte se vést a řídit tým spolupracovníků, rozhodovat se a svoje rozhodnutí umět prosadit, zapojit se do týmové práce, formulovat myšlenky. To vše kromě nezbytného teoretického základu studium zajišťuje právě svou praktickou orientací, praktickým procvičováním teoretických poznatků, dlouhodobou praxí v podnicích, důrazem na znalost jazyků, výpočetní techniky, sociálních a komunikačních dovedností, prací na případových studiích a projektech.

Indonésie – po stopách lidojedů

Úterý 27.05.2014
V pondělí 26. května 2014 se žáci 2. ročníku zúčastnili vzdělávacího projektu „ Indonésie – po stopách lidojedů“, kde zažili neopakovatelné chvíle protkané tajemnými rituály, vřelými úsměvy domorodců a exotickým dobrodružstvím.

Pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení

Středa 21.05.2014
 

Necítili nenávist k těm, kteří jim ubližovali

Úterý 20.05.2014
Už třetím rokem se OA a VOŠE Svitavy účastní projektu Příběhy bezpráví, projektu připomínajícímu zločiny komunismu v naší zemi,  a třetím rokem vydává sborník prací našich žáků k tomuto tématu.

Právo na každý den

Úterý 20.05.2014
Ve středu 30. dubna  2014 se na OA a VOŠE ve Svitavách konalo školní kolo soutěže Právo na každý den.

Literární soutěž Naše Evropa

Pátek 16.05.2014
Během března a dubna  proběhla celostátní literární soutěž Naše Evropa, která  především nabízela možnost studentům středních škol vyjádřit se pomocí čtyř určených témat ke vstupu ČR do EU.

OZNÁMENÍ – doplňovací volby do školských rad – 2. kolo

 O Z N Á M E N Í

 

Předseda volební komise vyhlašuje termín 2. kola doplňovacích voleb do školské rady při

 1. Obchodní akademii, která je součástí Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické, Svitavy, T. G. Masaryka 47 z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků,
 2. Vyšší odborné škole ekonomické, která je součástí Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické, Svitavy, T. G. Masaryka 47 z řad zletilých studentů. 
Termín: čtvrtek 19. června 2014
Čas: 15:00
Místo: budova Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické, Svitavy, T. G. Masaryka 47, učebna U2

Povinnost zřídit školskou radu vyplývá z § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

V případě zániku mandátu některého z členů školské rady způsobem uvedeným ve volebním řádu školské rady, č.j. KrÚ 14454/2005/OŠMS nastupuje na uvolněné místo náhradník, který je první v pořadí. Není-li náhradníků, vyhlásí ředitel školy na uvolněné místo doplňovací volby.                                                    

Volební komise:

 • Mgr. Jindřich Novotný, předseda komise
 • Ing. Petra Kopečná
 • RNDr. Mariana Švejcarová 

Příprava voleb

 • Navrhovat kandidáty mohou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti (dále jen oprávnění voliči) do 16.06.2014. Návrhy zašlou písemně na adresu školy nebo je osobně předají předsedovi komise. Po uplynutí této lhůty sestaví komise seznam kandidátů. Předseda komise vyzve navržené kandidáty, aby mu nejpozději do dne zveřejnění seznamů kandidátů předložili písemný souhlas s kandidaturou. Kandidát, který tak neučiní nebude na seznam kandidátů zapsán. Seznamy kandidátů zveřejní komise 18.06.2014 na veřejně přístupném místě ve škole.             

Volba členů školské rady

 • Oprávnění voliči po příchodu do místa konání voleb prokáží svou totožnost občanským průkazem. Po prokázání totožnosti obdrží hlasovací lístek.
 • Na hlasovací lístek napíší oprávnění voliči jméno a příjmení kandidáta vybraného z příslušného seznamu.
 • Členy školské rady volí oprávnění voliči tajným hlasováním, tj. vhozením hlasovacího lístku s razítkem školy do příslušné volební urny.
 • Hlasovací lístek, který je prázdný, nebo na kterém je uvedeno více než jedno jméno, je neplatný.
 • Na základě výsledků voleb sestaví komise pořadí kandidátů zvolených za členy školské rady.
 • Za zvolené členy školské rady jsou považováni ti kandidáti, kteří získali při volbě nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Losování provádí předseda komise.
 • Kandidáti, kteří ve volbě neuspěli, se považují za náhradníky pro případ skončení mandátu zvoleného člena školské rady. Pořadí náhradníků stanoví komise podle počtu nejvýše získaných hlasů.
 • Výsledky voleb zveřejní předseda volební komise na veřejně přístupném místě ve škole nejpozději do 7 dnů od konání voleb. 

Ve Svitavách dne 12. června 2014 

Mgr. Jindřich Novotný, předseda volební komise