Anketa „NEJLEPŠÍ ŽÁKYNĚ-ŽÁK MĚSTA SVITAVY“

Středa 25.06.2014
 
V anketě města Svitavy byla za Obchodní akademii a Vyšší odbornou školu ekonomickou ve Svitavách nominována žákyně třídy 2.A Tamara Tothová.
Tamara obsadila v krajském kole internetové soutěže Eurotime 2014 první místo a zajistila si tak postup do kola celorepublikového. V krajském kole soutěže SAPERE – Vědět, jak žít se umístila druhá. Angažuje se jako mentorka v projektu Mentorská asistence.
 
Blahopřejeme.

 

Výsledky přijímacího řízení na VOŠE

Pátek 27.06.2014
 

Absolutorium na Vyšší odborné škole ekonomické ve Svitavách

Pondělí 02.06.2014

Spolupráce se Soukromou vysokou školou ekonomickou Znojmo

Ponděli 18.05.2015
Po jednáních, která proběhla koncem roku 2013, jsem za OA a VOŠE ve Svitavách podepsal s prorektorem pro studijní činnost a rozvoj školy panem Ing. Pavlem Štohlem smlouvu o podmínkách uznávání předmětů na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo.
Student takto může ve zkráceném studiu získat vysokoškolský titul bakalář. Úspěšné absolvování VOŠE Svitavy nahrazuje v přijímacím řízení vykonání přijímací zkoušky a garantuje absolventům uznání předmětů úspěšně absolvovaných na VOŠE Svitavy takto: 

Organizace šk. roku 2014/2015

Adaptační kurzy 2014

Pondělí 16.06.2014

Ve dnech 26.-27.5. 2014 absolvovali žáci 1.A dvoudenní adaptační program „Musíme si pomáhat“ v Březové nad Svitavou. Akci vedla Mgr. Lada Marková (metodik školní prevence OA a VOŠE Svitavy) za pomoci třídní učitelky 1.A  Mgr. Jany Strnišťové. Adaptační program byl zaměřen na psychiku žáků, protidrogovou prevenci, mezilidské vztahy, kvalitní využití volného času a výchovu ke zdravému stylu. Základní metodou kurzu byla zážitková pedagogika – formou her,diskusí a reflexí žáků na dané téma. 

Stejného adaptačního programu se zúčastnili žáci 1.B ve dnech 2.-3.6. 2014. Akce se opět konala v Březové nad Svitavou za účasti metodika školní prevence a protidrogového koordinátora školy a třídní učitelky Ing. Dagmar Čapkové. Program se žáky byl opět veden v duchu prožitkové sebepoznávací lekce s prevenčním zaměřením na problematiku drog a kriminalitu mládeže.

Mgr. Lada Marková, OA a VOŠE Svitavy

Příspěvky studentů

Učitelky OA a VOŠE na AVON POCHODU 2014

Sobota 14.06.2014

Díky lidské solidaritě se každoročně koná růžový AVON Pochod, kterého se účastní miliony lidí ve více než 50 zemích světa na důkaz podpory ženám s rakovinou prsu. Letošního 14. ročníku pochodu, který se uskutečnil 14. června v Praze, se zúčastnila i skupinka učitelek z OA a VOŠE Svitavy.

 

Spolupráce naší školy s firmami

Úterý 29.07.2014
 
OA a VOŠE Svitavy dlouhodobě spolupracuje s více než stovkou společností, firem, úřadů a škol nejen v regionu Svitavsko, ale i mimo něj. Jedná se především o spolupráci v oblasti zajišťování odborných praxí pro žáky a studenty školy. Žáci a studenti jsou organizacemi kladně hodnoceni. Studenti VOŠE se po absolvování 4 týdenní praxe ve druhém ročníku mnohdy vracejí do stejných organizací, aby zde absolvovali 16 týdnů souvislé praxe v ročníku třetím, často s příslibem budoucího zaměstnání.

V dubnu 2014 ředitel školy oslovil 105 organizací s cílem zjistit, zda příprava žáků a studentů školy odpovídá potřebám praxe a se záměrem prohloubit spolupráci, případně získat stipendium pro žáky a studenty školy. Po tomto průzkumu začala probíhat intenzivnější jednání s firmou Svitap J.H.J. spol. s.r.o., která je největším zaměstnavatelem ve Svitavách. V červenci uzavřel ředitel školy rámcovou smlouvu o spolupráci se společností Kaufland Česká republika v.o.s. Obě společnosti kromě zajišťování odborných praxí, možnosti exkurzí a odborných přednášek mohou pro studenty VOŠ připravit témata z praxe pro vypracování absolventských prací. Proběhlo také jednání o vzájemné spolupráci se svitavskou firmou PAPERA s.r.o. Formou přednášek pro žáky a studenty je realizována spolupráce se společností Partners Finacial Services, a. s. Litomyšl, která je největší finančně poradenskou společností na českém trhu.

                      

Škola má uzavřenu smlouvu o partnerství bez finančního příspěvku se společností ARS rozvojová agentura, s.r.o., Olomouc. Společně se společností ARS, OA Olomouc a OA Šumperk realizuje projekt „Učíme se celý život“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt reaguje na potřebu zvýšení kvality odborných a obecných kompetencí obyvatel v obcích do 2 tisíc obyvatel v regionech Šumpersko, Bruntálsko, Olomoucko a Svitavsko. Podstatou projektu je proškolení místních obyvatel ve vybraných lokalitách v základních dovednostech, které jsou nezbytné v běžném životě a které současně i zvyšují jejich uplatnitelnost na trhu práce (právní, finanční, počítačové, spotřebitelské, základy podnikání). Projekt bude realizován se spolupracujícími subjekty, základními školami, místními akčními skupinami a obcemi v zájmových regionech. Vzdělávání bude realizováno v prostorách základních škol vybraných obcí. V rámci realizace tohoto projektu předpokládá ředitel školy intenzivnější spolupráci s obecními úřady v mikroregionu Svitavsko a s řediteli základních škol v propagaci školy.

Mgr. Libor Pavlík, ředitel školy

 

Energie – budoucnost lidstva

Pondělí 02.06.2014

V pondělí 2. června 2014 se konala na naší škole přednáška pro žáky 1. a 2. ročníku s názvem Energie – budoucnost lidstva. Přednášku prezentovali zkušení lektoři a to pracovníci jaderné elektrárny, pedagogové z VUT Brno.  Cílem přednášky bylo poskytnout studentům jednoduchou formou korektní informace o současnosti a výhledech domácí i světové energetiky. Nejdříve nám bylo vysvětleno, jaké máme zdroje energie, jak z nich energii získáváme, jak dlouho nám ještě tyto zdroje vydrží a co se děje s odpadem. Dále jsme byli seznámeni s druhy elektráren, s jejich výhodami a nevýhodami. Přednáška však nebyla jen klasickou hodinou z oboru energetiky nebo fyziky, ale byla především zábavná a spojená s mnohými praktickými ukázkami a měřením. Takže jsme si mohli zjistit, jaké horniny jsou radioaktivní, vidět maketku palivové peletky z reaktoru v Temelíně a ověřit si na několika příkladech funkci solárního panelu. Součástí přednášky byla řada otázek týkajících se elektráren a energie. Vše za malou odměnu a to placku s logem ENERGIE – BUDOUCNOST LIDSTVA spolu s dalšími reklamními předměty. Na základě této přednášku už určitě všichni žáci budou vědět, jaké máme zásoby energie a jak elektřinu spotřebováváme.

Přednáška se nám velice líbila, moc za ni děkujeme.

Žáci 1. a 2. ročníku

 

Exkurze do České národní banky

Pondělí 02.06.2014
Ve čtvrtek 29.května 2014 se žáci třídy 2.A vypravili na exkurzi do České národní banky v Praze. Počasí sice bylo spíše aprílové než májové, ale to vůbec nevadilo.