VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – 2020

Přinášíme výsledky 2. kola přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie ve školním roce 2020/2021. Podle stanovených kritérií bude přijato na doplnění počtu žáků jedné třídy (30 žáků) z 2. kola celkem 5 uchazečů o studium. ZDE najdete výsledky přijímacího řízení – pořadí uchazečů, seznam přijatých uchazečů a také výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v 2. kole přijímacího řízení. Výsledky nejsou zveřejněny  jmenovitě, ale pod registračními čísly, které uchazeči obdrželi v minulých mailem nebo SMS (podle kontaktů, které uvedli na přihlášce). Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude vydáváno na sekretariátu školy (v budově gymnázia – Sokolovská 1638/1, Svitavy) takto: 25. 6. 2020 od 9:00 do 15:00, následně bude zasláno poštou (s doručenkou) nepřijatým uchazečům o studium. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nepředává a neposílá.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a), odst. 6 školského zákona: Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole podle odst. 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odst. 6 (do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí) právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání. 

Ocenění čerstvého absolventa svitavské obchodní akademie

Zouhar - Žák roku 2019-2020 - 2 Zouhar - Žák roku 2019-2020 - 5Zouhar - Žák roku 2019-2020 - 1 Zouhar - Žák roku 2019-2020 - 4

Školami nominovaní a zvolení nejlepší žáci a žákyně za školní rok 2019–2020 byli 22. 6. 2020 přijati na radnici a oceněni za účasti starosty města Mgr. D. Šimka cenou Student roku. Za svitavskou obchodní akademii se tím oceněným stal čerstvý maturant a budoucí student VŠE Martin Zouhar. Velké gratulace

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení na obchodní akademii

2_kolo přijímaček OA

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020 do oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie. Přihlášky se podávají do středy 24. června 2020.

V rámci 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku uvedeného oboru pro školní rok 2020/2021 nebudou uchazeči konat přijímací zkoušku. Žáci budou přijímáni jen na základě prospěchu na základní škole podle kritérií uvedených v příloze. Aby mohl být uchazeč o studium ve 2. kole ke studiu přijat, musí získat alespoň 5 bodů. Veškeré informace, vyhlášení 2. kola a kritéria jsou uvedena ZDE.

Přihláška ke stažení ve formátu PDF ZDE  nebo ve formátu XLSX ZDE. (vzor vyplnění přihlášky  – ZDE a vysvětlivky k vyplnění ZDE). S vyplněním přihlášky Vám pomůžeme. Uchazeči, kteří konali přijímačky na svitavské gymnázium nebo svitavskou obchodní akademii, nemusí vyplňovat přihlášku celou (viz informace ZDE). V přihlášce uchazeč vyplní jen údaje pro jednu školu, nevyplňuje kolonku "Termín školní přijímací zkoušky" (neboť se zkoušky nekonají). Lékařské potvrzení není potřebné.

Další informace podáme na tel. čísle 603511743 (tel. číslo je přístupné od 18. 6. 2020 denně (včetně víkendu).

Výsledky přijímacího řízení 2020 – 1. kolo

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a nejpozději 16. června zveřejní seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení na webových stránkách školy (web.oa.svitavy.cz) a na úřední desce školy (dveře do budovy školy). Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem (číslo – např. GYOA-pe/678/2020 - bylo všem přihlášeným uchazečům zasláno poštou). Žáci, kteří konali přijímačky na svitavské obchodní akademii najdou registrační číslo dole na pozvánce, pokud přijímačky žák konal na jiné škole, je registračním číslem číslo jednací uvedené na dopisu, který byl zaslán jako oznámení o zahájení správního řízení – nahoře vlevo, např. GYOA-pe/678/2020). Pokud se vše bude vyvíjet dobře, mohli bychom zveřejnit výsledky přijímacího řízení už v pondělí 15. 6. 2020 po 14. hodině, nejpozději 16. června dopoledne. Pořadí uchazečů je  ZDE, přijatí uchazeči jsou ZDE, výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě najdete ZDE. Výsledky byly zveřejněny 15. 6. 2020.

Čtěte dál ZDE, dočtete se další informace o výsledcích přijímacíhio řízení, o postupu přijatých žáků a nepřijatých žáků, a to včetně informací tzv. vydání nového rozhodnutí pro nepřijaté žáky a návrhu tiskopisu žádosti.

Obchodní akademie Svitavy bude v 2. polovině června vyhlašovat 2. kolo přijímacího řízení (již se nebudou konat přijímačky, rozhodovat bude prospěch žáka na ZŠ). Během krátké doby zveřejníme informace o 2. kole.

Ředitel školy obdržel od některých nepřijatých uchazečů tzv. žádost o vydání nového rozhodnutí. Vyhověl v předepsané lhůtě těm žádostem, kde bylo možno obsadit uvolněné místo. Řídil se při tom zásadně pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. V oboru obchodní akademie bylo vyhověno těmto žádostem (jména nejsou uvedena, uvádíme pouze registrační číslo, a to v daném pořadí): GYOA-pe/84/2020, GYOA-pe/38/2020, GYOA-pe/62/2020, GYOA-pe/53/2020, GYOA-pe/37/2020, GYOA-pe/77/2020, GYOA-pe/79/2020, GYOA-pe/56/2020, GYOA-pe/72/2020.

Předávání maturitních vysvědčení

Předávání maturitních vysvědčení OA - 1 Předávání maturitních vysvědčení OA - 2Zouhar2 Zouhar

Předávání maturitních vysvědčení proběhne letos v případě příznivého počasí v přírodním prostředí svitavského parku Jana Palacha (za radnicí), a to v úterý  16. června 2020 v 15 hodin. Vzhledem k epidemiologické situaci to je kompromisní řešení, které by v případě příznivého počasí mohlo být zajímavé, při dodržení patřičných odstupů by se dokonce nemusely používat roušky. Kromě maturtních vysvědčení (upozorňujeme, že škola nemůže vydávat úředně ověřené kopie vysvědčení) převezmou nejlepší žáci školy také ocenění a žák M. Zouhar také ocenění Osobnost roku. V případě nepříznivého počasí škola využije náhradního řešení. 

Třídnické hodiny a konzultace pro žáky OA – červen 2020

V příloze ZDE jsou informace o konání třídnických hodin a konzultací v červnu 2020. Třídní učitelé sestavili jmenovitě skupiny pro konzultace a třídnické hodiny, prosíme žáky o důsledné dodržování počtu žáků ve skupinách (maximálně 15). Všichni žáci při první návštěvě školy předloží čestné prohlášení. Najdete ho v příloze ZDE. Všechny aktivity jsou pro žáky dobrovolné. Jen v případě předávání vysvědčení dne 30. 6. 2020 je potřeba se v případě neúčasti omluvit (je to z důvodu evidence). Vysvědčení se v žádném případě nebude vydávat dříve, po dohodě s třídním učitelem a sekretariátem školy je možné vysvědčení vydat po předběžné dohodě později, tedy během prázdnin (denně od 8 do 12 hodin).

Co škola chystá na konci školního roku

Obchodní akademie připravuje pro žáky školy ve dnech 15. až 30. 6. 2020 jednu až dvě třídnické hodiny, dvě až tři  dopoledne skupinových nebo individuálních konzultací, které mohou být spojeny s uzavíráním klasifikace (uskutečnění zkoušek, přezkoušení apod.). Pro žáky půjde o dobrovolné aktivity. Dřív tyto aktivity škola organizovat nemůže, neboť ve škole budou probíhat od 8. 6. do 12. 6. přijímačky a maturity. V rámci aktivit na konci školního roku bude prostor na vyzvednutí školních potřeb nebo osobních věcí žáků (např. ze skříněk, šaten), na vydání vysvědčení, na uskutečnění hodnocení zkouškou nebo komisionálním přezkoušením atd.

Protože jde pro žáky o dobrovolné aktivity, kterých se nemusí účastnit, není nutné nepřítomnost omlouvat. Na druhou stranu se na ně žák musí přihlásit prostřednictvím učitelů a třídních učitelů. Ti zájem začnou zjišťovat. Při jakékoliv aktivitě se ve škole musí dodržovat předepsaná hygienická a bezpečnostní opatření – případné skupiny mohou mít maximálně 15 žáků. To znamená, že se žáci každé třídy nikdy nesejdou kompletní, v případě většího zájmu žáků se budou muset žáci každé třídy rozdělit důsledně na menší skupiny (např. podle abecedy). Dalším opatřením je dodržování předepsaných odstupů mezi žáky a předání čestného prohlášení o tom, že se u žáka v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění a že se seznámil s vymezením osob s rizikovými faktory a doporučením, aby tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na aktivitách ve škole zvážil. Sledujte další informace.

Přihlašujte se do jazykových kurzů Cambridge English

Učebna jazyková

Přihlašujte se do přípravných kurzů ke zkouškám Cambridge English (pro úrovně KET, PET, FCE, CAE). Tyto kurzy připravila pro studenty svitavského gymnázia a obchodní akadfemie (případně i žáky jiných škol a pro veřejnost) jazyková škola při Gymnáziu ve Svitavách ve školním roce 2020-2021. Závazná přihláška ZDE.  Termín pro odevzdání závazné přihlášky – 19. 6. 2020. Přihlášky se přijímají do naplnění kurzů podle principu "Kdo dřív přijde, ten dřív mele". Vyplněnou přihášku předejte na sekretariát školy (paní K. Hořínková – hk@gy.svitavy.cz, tel. 461535090). Přihlášku lze také zaslat na sdresu školy Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkolušky Svitavy, Sokolovská 1638/1, 56802 Svitavy (info@gy.svitavy.cz). Veškeré informace o platbách a termínech placení jsou součástí závazné přihlášky. Další informace o přípravných kurzech najdete ZDE.  Najdete tam také informace o kurzech němčiny (Goethe-Zertifikat) nebo francouzštiny.

Přijímací zkoušky a přijímací řízení – červen 2020

Přijímačky - červen 2020

Přijímací zkoušky a přijímací řízení se ve školním roce 2019/2020 do oboru obchodní akademie 63-41-M/02 řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí.  Uchazeči budou konat jednotné testy z matematiky (MAT) a českého jazyka a literatury (ČJL), a to 8. 6. 2020. Směrnice k přijímacímu řízení pro všechny obory školy (gymnázium i obchodní akademii) - ZDE. Kritéria pro přijímací řízení pro obchodní akademii - ZDE. Pokud Vás zajímá přijímací řízení na gymnázium, přejděte na web gymnázia - ZDE. 

Další informace k přijímacím zkouškám a přijímacímu řízení na obchodní akademii jsou ZDE.  

Pozvánky k přijímacím zkouškám byly odeslány doručenkami (do vlastních rukou).

Přijímací zkoušky pro uchazeče o 4-leté studium oboru obchodní akademie se konají 8. 6. 2020. Přijímačky proběhnou v budově obchodní akademie (T. G. Masaryka 47/20, Svitavy). Rozpis zkoušek s termíny a časy najdete ZDE.  Všechny přihlášené zájemce zveme ke zkouškám, prosíme, aby se dostavili do budovy školy včas a dbali pokynů, které jsme zaslali a které budou v budově školy. Žádný doprovod žáků nesmí do budovy vstoupit. Nezapomeňte donést čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Pokud ho nepředložíte, nebudete moci do budovy školy vstoupit. Pokud by zákonný zástupce žáka měl zájem mezi oběma zkouškami (matematikou a českým jazykem) žáka převzít, musí zákonný zástupce tuto skutečnost předem škole nahlásit. V takovém případě učitel, který na žáky bude vykonávat dohled, přivede žáka ke vchodu do školy. Nezapomeňte se na další zkoušku včas vrátit. Žák, který spadá do vymezené rizikové skupiny, má právo přijít (po předchozím nahlášení škole) na písemnou zkoušku dříve než ostatní uchazeči a bude přednostně vpuštěn do budovy a usazen tak, aby byla v maximální míře zajištěna jeho ochrana zdraví, tedy co nejdále ode dveří a co nejblíže k oknu. Stejně tak by měl žák opustit místnost mezi posledními a maximálně tak omezit interakci s ostatními.

S největší pravděpodobností bude svitavská obchodní akademie vyhlašovat v 2. polovině června ještě 2. kolo přijímacího řízení – přijímací zkoušky se v 2. kole již nekonají. Náhradní termín jednotné zkoušky pro všechny obory vzdělávání je 23. 6. 2020.

Otázky a odpovědi – aktualizace 31. 5. 2020

V této rubrice budeme odpovídat na nejčastěji se opakující dotazy, které se dotýkají distančního studiu, chodu školy a opatření, které se týkají školy v závěru školního roku 2019–2020. Pokud budete mít zájem o nějakou informaci, kterou jste zde neobjevili, pošlete dotaz na adresu bc@oa.svitavy.cz. Budou-li se některé dotazy častěji opakovat, umístíme informaci do této rubriky, kterou budeme pravidelně aktualizovat.

Aktualizaci "otázek a odpovědí" z 31. 5. 2020 najdete ZDE.