Do školy od 10. 9. 2020 s rouškou, ne však s rýmou, kašlem nebo teplotou

Od 10. 9. 2020 je do budovy všem žákům i dospělým osobám povolen vstup jen se zakrytými ústy a zakrytým nosem (za použití roušky, respirátoru apod.). Roušky se používají ve všech společných prostorách školy (chodby, šatny, toalety, školní jídelna atd.), od 18. 9. 2020 musí být nasazeny i ve výuce v učebně a v tělocvičně. Ve školní jídelně si žák převezme jídlo, jakmile se usadí na místo, roušku si sundá a uloží do sáčku. Po jídle si roušku opět nasadí. Zároveň připomínáme, aby žáci dodržovali ve škole – tam, kde to je jen trochu možné – rozestupy a aby dodržovali hygienická pravidla. Důležité je mýt si ruce mýdlem a vodou, případně si je dezinfikovat. A to nejen při vstupu do budovy. Ostatní zásady, které vyplývají z manuálu MŠMT, nařízení MZ ČR (ZDE) a pokynu ředitele školy k zajištění hygieny a dezinfekce ve škole od 1. 9. 2020 zůstávají v platnosti. Děkujeme za pochopení.

Doplňující volby do školské rady

Ve čtvrtek 8. 10. 2020 proběhnou na Gymnáziu, obchodní akademii a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Svitavy doplňující volby do školské rady (ŠR). Jednomu ze členů školské rady – MUDr. Karlu Vrbovi (zastupoval ve školské radě zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků školy) – vypršel mandát, neboť jeho syn ukončil na gymnáziu studium. Volit se bude zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků školy (dále jen oprávnění voliči). Funkční období zvoleného zástupce bude do 31. 12. 2020. Seznamy kandidátů pro volby budou zveřejněny nejpozději 7 dní před termínem voleb. Předsedou volební komise jmenoval ředitel školy Mgr. Vladimíra Velešíka, členy PhDr. Jarmilu Janouškovou a Mgr. Moniku Pelíškovou. Volby se uskuteční ve čtvrtek 8. 10. 2020, a to od 14:00 hodin do 16:00 hodin ve studovně gymnázia. Volit budou pouze oprávnění voliči. Navrhovat kandidáty mohou oprávnění voliči do dvou týdnů ode dne oznámení termínu voleb (do 22. 9. 2020). Termín voleb byl oznámen na nástěnce školy a na internetových stránkách školy 8. 9. 2020. Návrhy lze zaslat písemně na adresu školy nebo na internetovou adresu info@gy.svitavy.cz, info@oa.svitavy.cz nebo je možné je osobně předat na sekretariátu školy. Volební komise zveřejní seznam kandidátů nejpozději 7 dní před termínem voleb. Podmínkou pro zařazení kandidáta na seznam je jeho písemný souhlas. Veškeré náležitosti voleb jsou obsaženy v pokynu ředitele školy k organizaci voleb školské rady ZDE a ZDE.

Slavnostní zahájení studia pro žáky třídy 1. A – čtvrtek 10. 9. 2020

Slavnostní zahájení studia

Svitavská obchodní akademie připravila i letos pro nové žáky školy (z třídy 1. A) slavnostní zahájení studia. Tentokrát bude průběh akce s ohledem na epidemickou situaci upraven – slavnostní akce se uskuteční ve čtvrtek 10. září 2020 ve svitavském  parku Jana Palacha (za radnicí) , a to od 17 hodin  – čas je takto stanoven kvůli tomu, aby rodiče – kteří jsou zváni – ze vzdálenějších míst měli možnost se akce také zúčastnit). Slavnost přijímání našich nových žáků prvního ročníku do stavu studentského bude zahájena studentskou hymnou "Gaudeamus igitur", žáci převezmou od vedení školy a třídní učitelky pamětní list. Prosíme rodiče žáků, aby zaujali místo na přilehlkých cestách v parku a aby dodrželi navzájem rozestupy. Žáci budou na travnaté ploše. Prosíme zároveň o to, aby se akce zúčastnili jen ti nejbližší nových žáků školy, případně jen zástupce rodiny.

Připomenutí pravidel

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci školy,
již před začátkem školního roku vydalo MŠMT manuál, podle kterého byly nastaveny podmínky chodu školy a zajištění hygieny ve škole. Na základě toho jsme připravili konkrétní pravidla pro naši školu, jejich vytváření jsme koordinovali i se základní školou, která s gymnáziem sdílí prostory. Ta pravidla najdete mj. na tomto webu níže. Všichni žáci školy obdrželi tato pravidla i v tištěné podobě. Pokud je Vaše děti doma neodevzdaly, vyžádejte si je od nich. Žáci o těch pravidlech byli informováni třídními učiteli hned první den. A ona pravidla jsme předali také rodičům nových žáků školy na společných schůzkách 31. 8. 2020. Těžko bychom našli další způsob předání informací. Z dotazů, které přicházejí do školy, jsme zjistili, že permanentní osvěta je potřebná.
Prosíme Vás tedy ještě jednou o prostudování pravidel, zaměřte se např. na to, jak je to s pouštěním dětí do školy, pokud u nich zjistíte příznaky nějakého respiračního onemocnění. Jak je to s žákem, u kterého se příznaky ve škole objeví, a jeho vyzvednutím ve škole v případě, že jde o nezletilé dítě. Jak je to s nošením roušek. Nošení není nutné, dokonce ředitel školy ani nesmí povinné nošení roušek nařídit, přesto nebudeme nikomu bránit, pokud si roušku ve škole nasadí. Naopak, takové chování přivítáme zejména v případě, že dítě přichází z prostředí, kde je někdo hygienickou stanicí sledován, kde je v rodině někdo dlouhodobě chronicky nemocen (cukrovka, onkologické problémy, oslabená imunita apod.), kde je třeba někdo v rodině v karanténě. Může se stát, že hygienici přímo nenařídí dětem, jejichž blízcí jsou v karanténě nebo čekají na výsledky vyšetření dalších blízkých, zůstat doma a nejít do školy. Můžete posoudit takovou situaci sami s tím, že se třeba rozhodnete ponechat dítě doma nebo mu doporučíte ve škole nosit roušku. Nikomu nenařizujeme, jak se má chovat, vše je jen na úrovni doporučení. Mezi naše doporučení patří i to, aby žáci přicházeli do školy vybaveni rouškou, např. pro případ, že se u nich projeví příznaky infekčního onemocnění, jednorázovými kapesníky, případně malým (kapesním) balením dezinfekčního prostředku. A to navzdory tomu, že škola je na mnoha místech vybavena mýdly a dávkovači dezinfekce. Děkujeme za pochopení.
PaedDr. Milan Báča, ředitel školy

Důležité – do školy jen s rouškou, ne však s kašlem, rýmou nebo teplotou

Kdy odchází žák do izolační místnosti? Musí mít žák ve škole roušku? Může jít do školy žák, který má kašel? Jak bude zacházeno s žákem, u kterého se objeví během výuky teplota? Kdy má rodič nebo žák kontaktovat lékaře v případě respiračního onemocnění? Přečtěte si některé zásady, které vyplývají z manuálu MŠMT a pokynu ředitele školy k zajištění hygieny a dezinfekce ve škole – aktualizováno na základě nařízení MZ ČR 9. 9. 2020:

– při vstupu do budovy nemusí žáci již předkládat prohlášení o bezinfekčnosti,

– v budově školy je nutné používat roušky ve všech společných vnitřních prostorách (chodby, šatny, toalety atd.), roušku žák nemusí používat v době výuky v učebně, laboratoři nebo v tělocvičně. Učitelé však budou použití roušek i ve výuce v učebně respektovat. Žákům je doporučeno, aby si do školy přinášeli ještě jednu náhradní roušku a také sáček na odkládání roušek při výuce nebo při konzumaci stravy ve školní jídelně,

– roušku žák použije ihned i v případě, že se u něho projeví příznaky respiračního onemocnění a bude muset jít do izolační místnosti,

– do školní jídelny přichází žák také s nasazenou rouškou, s ní si také převezme jídlo, teprve ve chvíli, když se usadí ke stolu si roušku sundá a uloží si ji do sáčku, který s sebou do jídelny přináší. Po jídle si hned roušku zase nasadí,

– tam, kde to je jen trochu možné, žáci dodržují rozestupy, do kabinetů učitelů a na sekretariát školy vstupují jednotlivě,

– za základ dezinfekce považujeme vybavení školy stojany na dezinfekci při vstupech do budovy, vybavení všech učeben mýdlem (tekutým s dávkovačem) a papírovými ubrousky. Doporučujeme žákům, aby si mýdlem a vodou myli ruce (po dobu 20 až 30 vteřin) i několikrát za den,

– dezinfekci (Anticovid) používejte tam, kde není dostupné umývadlo s mýdlem. Dávkovače jsou nainstalovány u vchodů, na chodbách a toaletách,

– totéž platí při vstupu do školní jídelny: nejdříve si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem, osušte si je (dezinfekci před jídelnou je také možné použít, doporučujeme však raději si důkladně ruce umýt),

– na toaletách platí to samé – umýt ruce, osušit si je elektrickým osoušečem (i když na toaletách najdete i dezinfekci),

– prosíme žáky, aby si při kýchání a kašlání zakrývali ústa (ne dlaněmi) a aby pro smrkání používali jednorázové kapesníky, které po použití ukládali nejlépe do svých igelitových sáčků a pak do koše.

– doporučujeme také žákům vybavit se malými (kapesními) baleními dezinfekčních prostředků, a to přesto, že škola dezinfekčními prostředky disponuje,

– prosíme žáky, aby nepřicházeli do školy s příznaky jakéhokoliv respiračního onemocnění, jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, bolesti břicha, průjem, nevolnost, únava, ztráta chuti a čichu apod.). Pokud zaměstnanci školy u žáka zjistí příznaky respiračního onemocnění (neplatí pro žáky s astmatem nebo alergií, pokud žák předem doloží doklad od lékaře, že na taková onemocnění trpí), bude žák poslán okamžitě do izolační místnosti, kde nezletilý žák vyčká příchodu rodiče, zákonného zástupce (zletilý žák musí okamžitě budovu školy opustit). Takoví žáci (případně jejich zákonní zástupci) jsou povinni  telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu,

– rodiče (zákonné zástupce) prosíme, aby zajistili okamžité převzetí dítěte v případě, že se u dítěte objeví ve škole příznaky respiračního onemocnění (viz bod výše) a škola na tuto skutečnost zákonného zástupce upozorní,

– žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (podle zjištění lékaři potrvzení bez problémů vydávají).

Výše uvedená pravidla většinou platila již od 1. 9. 2020 a byla aktualizována 9. 9. 2020 na záíkladě nařízení MZ ČR. Sledujte další informace a epidemickou situaci. V případě změny Vás bude škola informovat. 

Začátek školního roku 2020–2021 a opravné maturity

Učitelé nastupují do školy na tzv. přípravný týden  ve středu 26. 8. 2020 (pedagogická rada na OA zasedne v 10:00). Žáci nastoupí do školy v úterý 1. září 2020, tříhodinové třídnické hodiny začnou na obchodní akademii v 8:00. Pro rodiče žáků budoucí 1. A se organizuje v pondělí 31. 8. 2020 setkání (rodiče dostali pozvánku poštou, je také na tomto webu). Oběd se žákům, kteří se stravují na gymnáziu, vydává 1. 9. 2020 od 11:20. Pokud by v tento den někdo ze žáků chtěl oběd mít, musí si ho do 31. 8. 2020 zvlášť přihlásit a zaplatit (jde o opatření, aby se jako v minulosti nestalo, že první den, který je zkrácený, na oběd se do školy nakonec vrátilo jen několik žáků a stovky obědů zůstaly nevyzvednuté). Obědy do školní jídelny se prodávaní od 26. 8. 2020 (u vedoucí školní jídelny). Žáci musí počítat s tím, že od 1. 9. 2020 budou v souladu s Manuálem MŠMT platit ve škole přísná hygienická a protiepidemiecká pravidla (výtah ze školního pokynu je k dispozici v jiném příspěvku na tomto webu). 

Opravné maturitní praktické zkoušky se konají ve škole v pátek 4. 9. 2020 (sraz žáků je v 7:45 před ředitelnou obchodní akademie). Opravné ústní zkoušky se konají v pondělí 7. 9. 2020, sraz žáků je v 7:45 před ředitelnou obchodní akademie. Opravné didaktické testy maturanti vykonají podle pozvánek, které již obdrželi. Testy se konají 1. a 2. září 2020 (podle předmětů) na svitavském gymnáziu.

Hledáme provozovatele školního bufetu

Bufet

Obchodní akademie ve Svitavách nabízí možnost provozovat v budově školy školní bufet. Denní provoz 5–6 hodin. Prodej potravin, svačin, nápojů, ale také kancelářských potřeb. Vhodný přivýdělek nejen pro důchodce. Informace na tel. 603511743.

Setkání s rodiči nových žáků školy

Dovolujeme si pozvat rodiče (zákonné zástupce) nových žáků – žáků budoucí třídy 1. A na schůzku s vedením školy a třídní učitelkou. Schůzka se uskuteční pondělí 31. 8. 2020 v budově obchodní akademie (informace o místnosti bude zveřejněna u vchodu), a to od 17:00 hodin. Na schůzce dostanou rodiče základní informace ke studiu, organizaci výuky apod. 

VYHLAŠUJEME 3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII

3-kolo

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020 do oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie. Přihlášky se podávají do středy 15. června 2020.

V rámci 3. kola přijímacího řízení do 1. ročníku uvedeného oboru pro školní rok 2020/2021 nebudou uchazeči konat přijímací zkoušku. Žáci budou přijímáni jen na základě prospěchu na základní škole podle kritérií uvedených v příloze. Aby mohl být uchazeč o studium ve 3. kole ke studiu přijat, musí získat alespoň 5 bodů. Veškeré informace, vyhlášení 3. kola a kritéria jsou uvedena ZDE.

Přihláška ke stažení ve formátu PDF ZDE  nebo ve formátu XLSX ZDE. (vzor vyplnění přihlášky  – ZDE a vysvětlivky k vyplnění ZDE). S vyplněním přihlášky Vám pomůžeme. Uchazeči, kteří konali přijímačky na svitavské gymnázium nebo svitavskou obchodní akademii, nemusí vyplňovat přihlášku celou (stačí vyplnit přední část přihlášky a na zadní části doplnit známky, které však již není nutné potvrzovat na ZŠ). Pokud někdo přjímačky na svitavskou OA nebo svitavské gymnázium dosud nekonal, nemusí na přihlášce nechávat potvrzovat prospěch – stačí dodat originály vysvědčení z 8. a 9. třídy (případně ověřené kopie). Originály po přijímačkách vrátíme. V přihlášce uchazeč vyplní jen údaje pro jednu školu, nevyplňuje kolonku "Termín školní přijímací zkoušky" (neboť se zkoušky nekonají). Lékařské potvrzení není potřebné.

Další informace podáme na tel. čísle 603511743 (tel. číslo je přístupné denně – včetně víkendu.

Předávání vysvědčení a fotografování tříd

V úterý 30. 6. 2020 si žáci přijdou do školy pro vysvědčení za celý školní rok. Ministerstvo rozhodlo předávat vysvědčení i ve větších skupinách (nemusíme dodržovat skupiny po 15 žácích). Žáci, kteří se v minulých dvou týdnech nezúčastnili konzultací ani třídnických hodin, budou muset přinést čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Škola využije přítomnosti žáků ve škole (celých tříd) k tomu, že třídy budou podle tradice fotografovány. Formulář čestného prohlášení je zde.